مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ضنبس


معنی ضنبس

ضنبس . [ ضِم ْ ب ِ ] (ع ص ) سست بطش . || زود شکسته شونده . || سست . (منتهی الارب ). || مرد سست گوشتین . (مهذب الاسماء). || فرومایه . || زودرنج . (منتهی الارب ).

معنی ضنبس- ترجمه ضنبس برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ضنبس اینجا را کلیک کنید

هم معنی ضنبس


ترجمه ضنبس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ضنبسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ضنط

ضنط. [ ض َ ن َ ] (ع مص ) فربه و پرگوشت شدن . || شادمانی . شادمانی کردن . || لاف زدن . || بی بهره شدن زن از شوی . (منتهی الارب ).

معنی ضنانت

ضنانت . [ ض َ ن َ ] (ع مص ) ضِن ّ. زفت گردیدن و زفتی کردن . بخیلی کردن . (تاج المصادر) (زوزنی ). بخل ورزیدن . بخیلی . (دهار). بخل .

معنی ضنک

ضنک . [ ض َ ] (اِخ ) موضعی است . (معجم البلدان ).

معنی ضناکة

ضناکة. [ ض َ ک َ ] (ع مص ) ضَنک . ضُنوکة. تنگ شدن . (منتهی الارب ). تنگ عیش شدن . (تاج المصادر). || سست رای و ضعیف عقل و سست بدن و سست جان گردیدن . || ضُنِک َ (مجهولاً)؛ بزکام گرفتار گشت . (منتهی الار

معنی ضنب

ضنب . [ ضَمْب ْ ] (ع مص ) کوفتن کسی را بزمین . || گرفتن چیزی را. (منتهی الارب ).

معنی ضنوء

ضنوء. [ ض ُ ] (ع مص ) ضَن ْء . ضَناء . ضَن ء . بسیاربچه شدن زن و جز از زن . (منتهی الارب ). بسیارفرزند شدن . (تاج المصادر) (زوزنی ). || بسیار شدن شتران . (منتهی الارب ). بسیار شدن مال . (تاج المصادر).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter