مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی یوسف آباد


معنی یوسف آباد

یوسف آباد. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان تحت جلگه ٔ بخش فدیشه ٔ شهرستان نیشابور، واقع در 18000گزی شمال خاوری فدیشه ، با 108 تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی یوسف آباد- ترجمه یوسف آباد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد یوسف آباد اینجا را کلیک کنید

هم معنی یوسف آباد


ترجمه یوسف آباد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه یوسف آبادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی یوسف آباد

یوسف آباد. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ژان بخش دورود شهرستان بروجرد، واقع در 21000گزی شمال خاوری دورود و 3000گزی جنوب راه مالرو، با 259 تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرا

معنی یوسف آباد

یوسف آباد. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دربقاضی بخش حومه ٔ شهرستان نیشابور، واقع در 24000گزی جنوب نیشابور، با 579 تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی یوسف آباد

یوسف آباد. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش رامهرمز شهرستان اهواز، واقع در3هزارگزی جنوب خاوری رامهرمز به خلف آباد، با 450 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ رامهرمز و راه آن در تابستان اتومبیل رو

معنی یوسف آباد

یوسف آباد. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سلطانیه ٔ بخش مرکزی شهرستان زنجان ، واقع در 30هزارگزی خاوری زنجان ، سر راه شوسه ٔ قزوین به زنجان ، با 668 تن سکنه . آب آن از قنات و رودخانه و راه آن اتومبیل

معنی یوسف آباد

یوسف آباد. [ س ِ ] (اِخ ) از قنوات تهران دارای 40 سنگ آب . ازمادرچاه آن تا شهر یک فرسنگ است که از شمال وارد شهر تهران می شود. رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان شود.

معنی یوسف رضا

یوسف رضا. [ س ِ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بهنام سوخته ٔ بخش ورامین شهرستان تهران ، واقع در 5هزارگزی شمال خاور ورامین و 40هزارگزی شمالی راه آهن ، با 156 تن سکنه . آب آن از قنات سعدآباد و راه آن مال

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: