مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی یوسف آباد


معنی یوسف آباد

یوسف آباد. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان تحت جلگه ٔ بخش فدیشه ٔ شهرستان نیشابور، واقع در 18000گزی شمال خاوری فدیشه ، با 108 تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی یوسف آباد- ترجمه یوسف آباد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد یوسف آباد اینجا را کلیک کنید

هم معنی یوسف آباد


ترجمه یوسف آباد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه یوسف آبادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی یوسف آباد

یوسف آباد. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دربقاضی بخش حومه ٔ شهرستان نیشابور، واقع در 24000گزی جنوب نیشابور، با 579 تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی یوسف رضا

یوسف رضا. [ س ِ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بهنام سوخته ٔ بخش ورامین شهرستان تهران ، واقع در 5هزارگزی شمال خاور ورامین و 40هزارگزی شمالی راه آهن ، با 156 تن سکنه . آب آن از قنات سعدآباد و راه آن مال

معنی یوسف آباد

یوسف آباد. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شهر کهنه ٔ بخش حومه ٔ شهرستان قوچان ، واقع در 15000گزی شمال باختری قوچان و 1000گزی شمال شوسه ٔ قدیمی قوچان به شیران ، با 807 تن سکنه . آب آن از قنات و راه آ

معنی یوسف آباد

یوسف آباد. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جلگه ٔ افشار بخش اسدآباد شهرستان همدان ، واقع در 9000گزی جنوب باختری قصبه ٔ اسدآباد، کنار راه اتومبیل رو فرعی اسدآباد به عاجین ، با 231 تن سکنه . آب آن از ر

معنی یوسف آباد

یوسف آباد. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حسنوند بخش سلسله ٔ شهرستان خرم آباد، واقع در 9000گزی جنوب باختری الشتر و 3000گزی باختر راه شوسه ٔ خرم آباد به الشتر، با 120 تن سکنه . آب آن از چشمه و راه آن

معنی یوسف آباد قوام ...

یوسف آباد قوام بزرگ . [ س ِ ق َ ب ُ زُ ] (اِخ ) دهی است از بخش شهریار شهرستان تهران ، واقع در 14هزارگزی باختر شهریار، سر راه شوسه ٔ فرعی علیشاه عوض به شهرآباد، با 147 تن سکنه . آب آن از قنات و رود کرج

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: