مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی تهی کیسه


معنی تهی کیسه

تهی کیسه . [ ت َ / ت ِ / ت ُ س َ / س ِ ] (ص مرکب ) بی پول . فقیر. آنکه در کیسه چیزی از نقدینه ندارد : از ساغر سپهر تهی کیسه می مخور وز سفره ٔ جهان سیه کاسه نان مخواه . خاقانی . کیسه برانند درین رهگذر هر که تهی کیسه تر آسوده تر. نظامی . تهی کیسه را از گره بر چه باک . امیرخسرو دهلوی . رجوع به تهی و دیگر ترکیبهای آن شود.

معنی تهی کیسه- ترجمه تهی کیسه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد تهی کیسه اینجا را کلیک کنید

هم معنی تهی کیسه


ترجمه تهی کیسه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه تهی کیسهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی تهیج

تهیج . [ ت َ هََ ی ْ ی ُ ] (ع مص ) برخاستن باد و گرد و آنچه بدان ماند. (تاج المصادر بیهقی ). گرد برخاستن . (زوزنی ). برخاستن باد و غبار و غیره . (غیاث اللغات ) (آنندراج ). || برانگیخته گردیدن و جنبیدن

معنی تهیات

تهیات . [ ت َ هی یا ] (ع اِ) ج ِ تهیة. (ناظم الاطباء). رجوع به تهیة شود.

معنی تهیدن

تهیدن . [ ت َ / ت ِ دَ ] (مص ) خالی شدن . (ناظم الاطباء). رجوع به لسان العجم شعوری ج 1 ص 302 شود.

معنی تهیدستی

تهیدستی . [ ت َ / ت ِ / ت ُ دَ ] (حامص مرکب ) بی چیزی . فقر. نداری . حالت تهیدست : دو گوش و دو پای من آهوگرفت تهیدستی و سال نیرو گرفت . فردوسی . تهیدستی و ایمن از درد و رنج بسی بهتر از بیم با ناز

معنی تهی رو

تهی رو. [ ت َ / ت ِ / ت ُ رَ / رُو] (نف مرکب ) تک رو. تنهارونده . بی همراه : بت تنهانشین ماه تهی رو تهی از خویشتن تنها ز خسرو. نظامی . || گمراه و منحرف از راه . (ناظم الاطباء). || دست خالی رونده .

معنی تهی دیده

تهی دیده . [ ت َ / ت ِ / ت ُ دَ / دِ ] (ص مرکب ) تهی چشم . (مجموعه ٔ مترادفات ). کنایه از نابینا و بی بصر. (آنندراج ) : روان از دو دیده پسندیدگان به خاک درت چون تهی دیدگان . خسرو (ازآنندراج ). رجو

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: