مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی تلگراف زدن


معنی تلگراف زدن

تلگراف زدن . [ ت ِ گ ِ / ت ِ ل ِ زَ دَ ] (مص مرکب ) ارسال خبر بوسیله ٔ تلگراف . تلگراف کردن . رجوع به تلگراف شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد تلگراف زدن اینجا را کلیک کنید

هم معنی تلگراف زدن


ترجمه تلگراف زدن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه تلگراف زدنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی تلگراف کردن

تلگراف کردن . [ ت ِ گ ِ / ت ِ ل ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) رسانیدن اخبار و مطالب را به اعانت تلگراف . (ناظم الاطباء). تلگراف زدن . رجوع به تلگراف شود.

معنی تلگرافاً

تلگرافاً. [ ت ِ گ ِ / ت ِ ل ِ فَن ْ ] (ق ) از غلطهای مشهور است ، زیرا کلمه ٔ تلگراف عربی نیست و نمیتواند تنوین داشته باشد. (نشریه ٔ دانشکده ٔ ادبیات تبریز سال اول شماره ٔ 2). تلگرافی . رجوع به همین کل

معنی تلگرافیدن

تلگرافیدن . [ ت ِ گ ِ / ت ِ ل ِ دَ ](مص جعلی ) مصدر جعلی از تلگراف . این مصدر را برای تقلیل عده ٔ کلمات مطلب تلگراف ساخته اند چنانکه : سلامتی تلگرافید، یعنی تلگراف کنید. رجوع به تلگراف شود.

معنی تلگرافی

تلگرافی . [ ت ِ گ ِ / ت ِ ل ِ ] (ص نسبی ، ق ) منسوب به تلگراف . (ناظم الاطباء).به توسط تلگراف . بوسیله ٔ تلگراف . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). || با عبارات سخت کوتاه و فشرده . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).

معنی تلگراف

تلگراف .[ ت ِ گ ِ / ت ِ ل ِ ] (فرانسوی ، اِ) مأخوذ از یونانی مرکب از تِل بمعنی دور و گرافِن بمعنی نوشتن . دستگاهی است که بوسیله ٔ آن پیامها را از فواصل بسیار دور ابلاغ می کنند و این عمل بوسیله ٔ سی

معنی تلگرافخانه

تلگرافخانه . [ ت ِ گ ِ / ت ِ ل ِ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) محلی که دستگاه فرستنده و گیرنده ٔ تلگراف در آن قرار دارد وبرای ارسال خبر بدانجا روند. رجوع به تلگراف شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<