مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی تری رم


معنی تری رم

تری رم . [ ت ْ رِ ] (اِ) در آن زمان (زمان داریوش بزرگ ) کشتی بزرگی بود که پاروزنهای آن به سه صف در سه طبقه جا میگرفتند(ایران باستان ج 1 ص 561). و رجوع به همین کتاب ج 1 ص 668، 740 و ج 2 ص 926، 1006، 1112، 1135، 1174، 1242، 1485، 1923 و ج 3 ص 1971، 1976، 1978، 2006 شود.

معنی تری رم- ترجمه تری رم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد تری رم اینجا را کلیک کنید

هم معنی تری رم


ترجمه تری رم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه تری رممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی تری داشتن

تری داشتن . [ ت َ ت َ ] (مص مرکب ) رطوبتی بودن . رطوبت مزاج بودن : شراب نو، نشاید مردمانی را که تری دارند و باد بر ایشان غلبه دارد. (نوروزنامه ٔ منسوب به خیام )

معنی تریاق اربعه

تریاق اربعه . [ ت َ / ت ِرْ ق ِ اَ ب َ ع َ / ع ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) معجونی است دافع زهرها و مفید صرع و لقوه . اجزایش چهار است : جنطیانا، حب الفار، زراوند، مر. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). بگیرند

معنی تریاق بوشنجه

تریاق بوشنجه . [ ت ِ / ت َرْ ق ِ ش َ ج َ / ج ِ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) لبن الیتوع : ولبن الیتوع که آنرا تریاق بوشنجه گویند. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).

معنی تری

تری . [ ت َ رْی ْ ] (ع مص ) درنگ نمودن . (منتهی الارب ). درنگی نمودن و سستی کردن .(ناظم الاطباء): تری فی الامر؛ تراخی فیه . (المنجد).

معنی تریاض

تریاض . [ ت ِرْ ] (اِ)از نامهای زنان است . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی تری مورتی

تری مورتی .[ ت ْ ] (اِخ ) تثلیث هندو، که مرکب است از «برهما»، بعنوان خدای خالق ، «ویشنو» خدای حافظ و نگهبان و «سیوا» خدای ویران کننده و از بین برنده . و این معرف سه نیروی ابدی طبیعت است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: