مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی تب متداخله


معنی تب متداخله

تب متداخله . [ ت َ ب ِ م ُ ت َ خ ِ ل َ / ل ِ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب ) حمی متداخله ؛ آن است که تب اول آخر نشده باشد که دیگری پیدا شود. (بحر الجواهر). رجوع به تب و دیگر ترکیب های آن شود.

معنی تب متداخله- ترجمه تب متداخله برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد تب متداخله اینجا را کلیک کنید

هم معنی تب متداخله


ترجمه تب متداخله


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه تب متداخلهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی تب کشیدن

تب کشیدن . [ ت َ ک َ / ک ِ دَ ] (مص مرکب ) تحمل تب کردن . گرفتار تب بودن : گویند لب ترا چه افتاد این عذر نهم که تب کشیدم . خاقانی . سوز دل تا کی نگه دارم بلب خواهم کشید دود از جانم برآمد چند تب خوا

معنی تب مطبقه

تب مطبقه . [ ت َ ب ِ م ُ ب ِ ق َ / ق ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) تب دموی لازم است و بر دو نوع بود: یکی از عفونت خون در عروق و خارج عروق خیزد و دیگری از سخونت خون و غلیان آن بدون عفونت . (از بحر الجواه

معنی تب نشستن

تب نشستن . [ ت َ ن ِ ش َ ت َ ] (مص مرکب ) ساکن شدن تب . (از آنندراج ) : از وصل لبت شوق دل از پا ننشیند این تب بمداوای مسیحاننشیند . محسن تأثیر (از آنندراج ).

معنی تب گرفتن

تب گرفتن . [ ت َ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) تب کردن . گرفتار تب شدن : شنیدمت که نظر میکنی بحال ضعیفان تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت . سعدی . چو گیرد گاه مرگ اعداش را تب بهم پیوندد آنهم نامرتب .

معنی تب کلا

تب کلا. [ ت َ ک َ ] (اِخ ) از دیه های کلارستاق . رجوع به سفرنامه ٔ مازندران رابینو ص 108 و ترجمه ٔ آن ص 164 شود.

معنی تب هجر

تب هجر. [ ت َ ب ِ هََ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) تب هجران . تبی که از هجران عارض شود.سوز و گداز هجر. درد دوری . حرارت فراق : تبهای هجر دارم شبهای بینوایی تبهای من ببندی لبها چو برگشایی . خاقانی (دیو

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter