مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طیب


معنی طیب

طیب . [ طَی ْ ی ِ ] (اِخ ) ابن محمد الخسروانی ، کنیت وی ابوطاهر است . عوفی در تذکره ٔ خویش آورده است : خسروانی نوای ثنای او راه انقطاع اسم زدی و مخدرات خاطر او دل مخالف و موافق ربودی .از اماثل شعرای آل سامان بوده در دولت ایشان با عیشی تن آسان . در قصیده ای میگوید در آخر عمر و شدت مرض : چهار گونه کس از من بعجز بنشستند کز آن چهار بمن ذره ای شفا نرسید طبیب و زاهد و اخترشناس و افسونگر به دارو و بدعا و بطالع و تعویذ. و در معنی قناعت و رفض آز گفته است و به الماس بیان گوهر موعظه سفته : تا باز کردم از دل زنگار آز و طَمْع زی هر دری که روی نهم در فراز نیست جاه است و قدر و منفعه آن را که طَمْع نیست عز است و صدر و مرتبه آن را که آز نیست . (از لباب الالباب ج 2 ص 20). و رجوع به خسروانی شود.

معنی طیب- ترجمه طیب برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد طیب اینجا را کلیک کنید

هم معنی طیب

آله: 1 شاهین، عقاب 2 سنبل‌الطیب
سخن‌ران، سخنران : 1 سخنگو، ناطق، نطاق 2 خطبه‌خوان، خطیب 3 متکلم و مستمع
سخن‌گو، سخنگو : اسم 1 خطبه‌گو، خطیب، سخنران، سخن‌سرا، سخنور، کلیم، گوینده، متکلم، نطاق 2 گویا، ناطق و اصم
پاک: 1 پاکیزه، تمیز، منزه، نزه، نظیف 2 زکی، مبرا، مقدس، مهذب، 3 باعفاف، پاکدامن، عفیف، معصوم، نجیب 4 سترده، منقح 5 بی‌غش، خالص، سره، صاف، صافی، محض، ناب 6 طاهر، طهر، طیب، مطهر 7 بی‌عیب، منقا، نقی 8 بی‌آلایش، بی‌ریا، صمیم، مخلص 9 زلال، صاف، صراح 1 0 زلال، شفاف
تعفن : 1 بدبویی، عفونت، گند، گندیدگی 2 گندیدن، عفونت کردن، بدبوشدن و تطیب


ترجمه طیب

طیب: Tayeb
طیبه: Tayyebeh
خطیب: orator
مطیب: perfumed
طیب خاطر: free will


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه طیب


این بیابان در بیابانهاى او *** همچو اندر بحر پر یک تاى مو
آب استاده که سیر استش نهان *** تازه‏تر خوشتر ز جوهاى روان‏
کاو درون خویش چون جان و روان *** سیر پنهان دارد و پاى روان‏
مستمع خفته ست کوته کن خطاب *** اى خطیب این نقش کم کن تو بر آب‏
خیز بلقیسا که بازارى است تیز *** زین خسیسان کساد افکن گریز
خیز بلقیسا کنون با اختیار *** پیش از آن که مرگ آرد گیر و دار
بعد از آن گوشت کشد مرگ آن چنان *** که چو دزد آیى به شحنه جان کنان‏
زین خران تا چند باشى نعل دزد *** گر همى‏دزدى بیا و لعل دزد
خواهرانت یافته ملک خلود *** تو گرفته ملکت کور و کبود
اى خنک آن را کز این ملکت بجست *** که اجل این ملک را ویران گر است‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی طیانچه

طیانچه . [ چ َ / چ ِ] (اِ مصغر) طیان خرد. تیانچه . رجوع به طیان شود.

معنی طیاهیج

طیاهیج . [ طَ ] (ع اِ) ج ِ طَیْهوج . (مهذب الاسماء) (دهار). تیهو. رجوع به تیهو شود.

معنی طیب اﷲ فاک

طیب اﷲ فاک . [ طَی ْ ی َ بَل ْ لا هَُ ] (ع جمله ٔ فعلیه ٔ دعایی ) جمله ای است که هنگام سخن سرائی یا خواندن نشیدی مستمعان و شنوندگان به رسم آفرین به گوینده ٔ آن سخن یا نشید گویند،یعنی ایزدتعالی پاک و پ

معنی طیب اﷲ معانه

طیب اﷲ معانه . [ طَی ْ ی َ بَل ْ لا هَُ م َ ن َه ْ ] (ع جمله ٔ فعلیه ٔدعایی ) یعنی پاکیزه گرداناد خدای تعالی جایگاه او را. جمله ای است که در حق درگذشته ای ادا کنند. رجوع به «طیب اﷲ رمسه » شود.

معنی طیب الریح

طیب الریح . [ طَی ْ ی ِ بُرْ ری ] (ع اِ مرکب ) رشته هائی که در میان گل فاخور است .

معنی طیب

طیب . [ طَی ْ ی ِ ] (اِخ ) بامخرمة. رجوع به بامخرمه طیب بن عبداﷲبن احمد شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: