مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طیبات


معنی طیبات

طیبات . [ طَی ْ ی ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ طیبة که تأنیث طیب است . یعنی خوشیها، و در تمام معانی با طَیّب متفق میباشد. چیزهای پاکیزه ، و قوله تعالی : و رزقکم من الطیبات ؛ روزی کرد (خدای تعالی ) شما را از ملاذ و مشهیات حلال و پاکیزه . (قرآن 72/16، از تفسیر ابوالفتوح ).کلوا من طیبات ما رزقناکم [ قرآن 57/2 ]؛ بخورید این نعمتهای پاک که شما را روزی کرده ایم . (قصص العلما ص 123). || زنان پاک . زنان پارسا. قوله تعالی : الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات ؛ ابن زید گفت معنی آنست که : زنان ناپارسا مردان ناپارسا را شایند، و مردان ناپارسا زنان ناپارسا را شایند و معنی بر این وجه چن