مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طوایس


معنی طوایس

طوایس . [ طَ ی ِ ] (اِخ ) طواویس . شهرکی است نام او ارقود است و در وی مردمانی بوده اند با نعمت و تجمل و از تجمل هر کسی در خانه یکی و دو طاوس می داشته اند و عرب پیش از این طاوس ها ندیده بوده اند چون در بخارا طاوس بسیار دیدند آن دیه را ذات الطوایس نام کردند و نام اصلی او برخاست و بعد از آن ذات را نیز رها کردند و طوایس گفتند و در وی مسجدجامع است و شارستانی عظیم دارد و در ایام قدیم آنجا بازار بوده است و بفصل تیرماه ده روز رسم آن بازار چنان بوده است که هرچه آخریان معیوب بودی از برده و ستور و دیگر آخریان با عیب همه بدین بازار فروختندی و بازار رد کردن امکان و سامان نبودی و هیچ شرطی نپذیرفتی نه فروشنده و نه خرنده را و هر سالی بدین بازار ده هزار کس بیشتر حاضر آمدی از بازرگانان و اصحاب حوائج چنانکه از فرغانه و چاچ و جایهای دیگر بیامدندی و با منفعت بسیار بازگشتندی و بدین سبب اهل این دیه توانگر بوده اند و سبب توانگری ایشان کشاورزی نبوده است و بر شاهراه سمرقند است و تا بخارا هفت فرسنگ است . (تاریخ بخارا ص 13 و14). و رجوع به طواویس شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد طوایس اینجا را کلیک کنید

هم معنی طوایس


ترجمه طوایس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه طوایسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی طوبال

طوبال . (اِخ ) ابن یافث بن نوح . کسی که بسرزمین اسپانیا درآمد و بدین مناسبت آنجا اندلس نام یافت . (الحلل السندسیة ج 1 ص 33 از نفح الطیب ).

معنی طوب

طوب . (معرب ، اِ) توپ . گوی . رجوع به دزی ج 2 ص 63 و کلمه ٔ طوبه شود.

معنی طوب

طوب . (ع اِ) خشت پخته . (منتخب اللغات ) (مهذب الاسماء). خشت پخته به لغت اهل مصر. (منتهی الارب ). به لغت اهل مصر آجر است . (فهرست مخزن الادویه ).

معنی طوبان

طوبان . (اِخ ) حصنی است از اعمال حمص یا حماة. (معجم البلدان ).

معنی طوب

طوب . (اِخ ) (قصر الَ ...) موضعی است به افریقیه . (معجم البلدان ).

معنی طوایف

طوایف . [ طَی ِ ] (ع اِ) طوائف . ج ِ طایفه . رجوع به طایفه شود. - طوایف پشتکوه ؛ از ایلات کرد ایران و از طوایف متعدد ترکیب یافته است . جمعیت آن چهل هزار خانوار که محل سکونتشان جنوب کرمانشاه ، رودخانه

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: