مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طوایس


معنی طوایس

طوایس . [ طَ ی ِ ] (اِخ ) طواویس . شهرکی است نام او ارقود است و در وی مردمانی بوده اند با نعمت و تجمل و از تجمل هر کسی در خانه یکی و دو طاوس می داشته اند و عرب پیش از این طاوس ها ندیده بوده اند چون در بخارا طاوس بسیار دیدند آن دیه را ذات الطوایس نام کردند و نام اصلی او برخاست و بعد از آن ذات را نیز رها کردند و طوایس گفتند و در وی مسجدجامع است و شارستانی عظیم دارد و در ایام قدیم آنجا بازار بوده است و بفصل تیرماه ده روز رسم آن بازار چنان بوده است که هرچه آخریان معیوب بودی از برده و ستور و دیگر آخریان با عیب همه بدین بازار فروختندی و بازار رد کردن امکان و سامان نبودی و هیچ شرطی نپذیرفتی نه فروشنده و نه خرنده را و هر سالی بدین بازار ده هزار کس بیشتر حاضر آمدی از بازرگانان و اصحاب حوائج چنانکه از فرغانه و چاچ و جایهای دیگر بیامدندی و با منفعت بسیار بازگشتندی و بدین سبب اهل این دیه توانگر بوده اند و سبب توانگری ایشان کشاورزی نبوده است و بر شاهراه سمرقند است و تا بخارا هفت فرسنگ است . (تاریخ بخارا ص 13 و14). و رجوع به طواویس شود.

معنی طوایس- ترجمه طوایس برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد طوایس اینجا را کلیک کنید

هم معنی طوایس


ترجمه طوایس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه طوایسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی طوان

طوان . [ ] (اِخ ) ظاهراً نام محلی بوده بحوالی بغداد. (حبیب السیر ج 1 ص 278).

معنی طوبالة

طوبالة. [ ل َ ] (ع اِ) میش . ج ، طوبالات (و لایقال للکبش طوبال ). (منتهی الارب ).

معنی طوبان

طوبان . (اِ) نوعی از ماهی (قزوینی نوعی از طوبار آورده است ). (دزی ج 2 ص 66).

معنی طوبا

طوبا. (اِخ ) طوبی . درختی در بهشت . رجوع به طوبا شود : پشت این مشت مقلد کی شدی خم از رکوع گرنه در جنت امید سایه ٔ طوباستی . ناصرخسرو.

معنی طواویسی

طواویسی . [ طَ ] (ص نسبی ) منسوب به طواویس که قریه ای است در هشت فرسنگی بخارا. (سمعانی ).

معنی طوالیش

طوالیش . [ طَ ] (اِ) طوالش . رجوع به طوالش (اِ) و رجوع به طالش شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: