مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی طاهر


معنی طاهر

طاهر. [ هَِ ](اِخ ) ابن ابراهیم بن سله (کذا). وی جدّ مادری مفضل بن سعد مافرّوخی اصفهانی ، و پسر عم ّ استاد ابوالحسن علی ّبن احمدبن العباس الاَّنداآنی است که والی اصفهان بوده است . طاهر گوید: در عنفوان جوانی مردی از آشنایان من عرض حالی مرا داد که به والی برسانم مبنی بر آنکه اگر والی وی را مباشر قریه ٔ ماربانان کند مبلغ پنجهزار درهم علاوه بر خراج مقرّر آن قریه بخزانه ٔ دولت ایصال خواهد داشت . من بخانه ٔ استاد والی رفتم که عرض حال آن مرد برسانم . والی مرا به خلوت پذیرفت ، من عرض حال معهود را به وی دادم . والی در عرض حال تأملی کرد و گفت فردا با صاحب عرض حال در دیوان حاضر شو. اینک مرا فراغتی نیست . من نیز چنان کردم . دیگر روز که با صاحب عرض حال به دیوان رفتم . هنگامی که مردم ازصنوف مختلفه برای اصلاح امور خویش در رفت و آمد بودند و ازدحام و جمعیت و دیوانیان سرگرم امر و نهی و به استماع دعاوی مدّعیان و اِنکار منکران مشغول شدند، والی با کمال بشاشت صاحب عرض حال را نزد خود خواند وبنشاند، و بطریق مؤانست با او گرم گفتگو شد، و در نتیجه صاحب عرض حال نیز به آزادی تمام مقصود و منظورخویش را علی رؤوس الاشهاد بسمع والی رسانید، و استادبر او آفرین خواند، و گفت قلم بر دست گیر، و مبلغی را که در عرض حال خود نبشته ای تا آخرین درهم بر عهده گیر، بدون آنکه رسمی را دگرگون کنی ، یا از آنچه که بر عهده داری گامی فراتر نهی ، یا آنکه سنتی از سنن ِ اداءِ خراج را مهمل گذاری ، یا چیزی زیاد و کم کنی ، و در پایان سال نیز ملک را باید آباد و پر جمعیت و قابل زراعت به حال کنونی چنانکه هست تسلیم کارکنان دیوان کنی . آن مرد گفت حق تعالی استاد والی را عزیز و گرامی داراد؛ آیا آنچه را که فرمودی در حیطه ٔ توانائی و استطاعت من مییابی ؟ والی گفت : ای احمق نادان من چه دانم ، آیا تو اندیشه در دل ره دادی که من بگفتار مُزوِّرِ تو فریب خواهم خورد، و دیهی را که از امهات قراء بشمار است ، و معادل پنج هزار دینار محصول غله ٔ آنجاست من در برابر پنج هزار درهم ، آن دیه خراب خواهم ساخت ، نی ، بد اندیشیدی ، ای مرد پست فطرت دون همت ، حاجتت نارواست ، آنگاه والی نظری بسوی حواشی خود افکنده ، در حال تنی چند از خدمتکاران پایهای آن مرد را گرفته ،کشان کشان وی را از دیوان بیرون بردند، سپس والی فرمان داد که او را تازیانه زنند و باژگونه بر مرکبی سوارش کنند و منادی در شارع عام ندا دردهد که این است کیفر آنکه سخن چینی کند. طاهر گوید: چون حال بدین منوال دیدم ، از شرم بنحوی حالم تغییر یافت که پنداشتم در بستری از آتش می غلطم ، و در آن حال آرزو میکردم که زمین مرا فروبَرَد، خود را مهیا و آماده ٔ رفتن ساختم ، در همان اثنا والی روی بمن آورده ، و هنوز اَثر و نشانه ٔ خشم بر چهره ٔ وی آشکار بود که گفت ای طاهر، ازاین پس ، از آنکه این گونه قصه ها را واسطه ٔ رساندن بسوی من شوی خودداری کن -انتهی . (محاسن اصفهان ص 99).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد طاهر اینجا را کلیک کنید

هم معنی طاهر

سر شستن : غسل کردن، طاهر شدن
پاک: 1 پاکیزه، تمیز، منزه، نزه، نظیف 2 زکی، مبرا، مقدس، مهذب، 3 باعفاف، پاکدامن، عفیف، معصوم، نجیب 4 سترده، منقح 5 بی‌غش، خالص، سره، صاف، صافی، محض، ناب 6 طاهر، طهر، طیب، مطهر 7 بی‌عیب، منقا، نقی 8 بی‌آلایش، بی‌ریا، صمیم، مخلص 9 زلال، صاف، صراح 1 0 زلال، شفاف
پاکدامن: باتقوا، بانجابت، پارسا، پاک‌جامه، طاهره، طاهر، عفیف، متقی، معصوم، نجیب و بی‌عفاف، ناپاکدامن
پاکیزه: 1 پاک، تمیز، طاهر، نظیف 2، مطهر، منزه، مهذب 3 خالص، صافی و کثیف
تطهیر : 1 پاکسازی، پاکی، پاکیزگی، تغسیل، شستشو، طهارت، غسل، وضو 2 پاک گردانیدن، طاهر کردن و نجس کردن


ترجمه طاهر

طاهر: Taher
طاهره: Tahereh
طاهر: chaste
طاهر: clean
طاهر: pure


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه طاهرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی طاهر

طاهر. [ هَِ ] (اِخ ) ابن احمد القزوینی . صاحب روضات الجنات ذیل ترجمه ٔ طاهربن علی الجرجانی ، از این شخص نام برده ، و گوید: الشیخ بهاءالدین ابومحمد طاهربن احمد القزوینی ، الفاضل النحوی . کسی است که شیخ

معنی طاهر

طاهر. [ هَِ ] (اِخ ) ابن ابراهیم بن علی ابوالطیب موسوم به زکی . نیای خاندان زکی در بیهق بوده است . علی بن زید بیهقی آرد: زکی ابوالطیب را ضیعتی بوده است که هرسال از آنجا دو هزار من غله دخل بودی و ده دی

معنی طاهر

طاهر. [ هَِ ] (ع ص ) پاک . ج ، اطهار. (منتهی الارب ) (آنندراج ): رجل طاهر الثیاب ؛ مرد پاکیزه لباس . (منتهی الارب ) (آنندراج ). ثیاب طهاری ؛ ج ، طُهران است (گویا غیرقیاسی ). (منتهی الارب ) (آنندراج ).

معنی طاهر

طاهر. [ هَِ ] (اِخ ) آل طاهر. رجوع به طاهریان و آل طاهر شود.

معنی طاهر

طاهر. [ هَِ ] (اِخ ) ابن حسین . حمداﷲ مستوفی ذیل حالات السدید منصوربن عبدالملک سامانی آرد: خلف بن احمد سیستانی هوس حجاز کرد داماد خود طاهربن حسین را نیابت داد و به حج رفت به وقت مراجعت دامادش او را در

معنی طاهر

طاهر. [ هَِ ] (اِخ ) یکی از کارگزاران ایوبیان در حلب بوده است . (رجوع به النقود ص 128 شود).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<