مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سکرة


معنی سکرة

سکرة. [ س َ رَ ] (ع اِمص ) ضلالت و گمراهی . (آنندراج ) (منتهی الارب ). مستی . (آنندراج ). || شدت موت و غشی آن است . (آنندراج ). فیخه . ثقوة.فواق . (زمخشری ). سختی مرگ . (دهار). سختی و سرگردانی و مشقت و منه سکرة الموت . ج ، سکرات . (مهذب الاسماء).سکرة الموت . شدت موت و غشی آن است . (منتهی الارب ). - سکرة الهم ؛ شدت غم . (منتهی الارب ).

معنی سکرة- ترجمه سکرة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سکرة اینجا را کلیک کنید

هم معنی سکرة

سکرتر : منشی
ماشین‌نویس : 1 تایپیست 2 سکرتر، منشی 3 اپراتور


ترجمه سکرة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سکرةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سکران

سکران . [ س ُ ] (اِخ ) شیخ سکران که در چهار فرسخی بغداد مدفون و دیهی بنام وی منسوب است . (از نزهةالقلوب ص 36 و تاریخ گزیده ص 791).

معنی سکرة

سکرة. [ س َ ک ِ رَ ] (ع ص ) مؤنث سَکِر. (منتهی الارب ).

معنی سکری

سکری . [ س ُک ْ ک َ ] (ع ص نسبی ) شکرفروش . (مهذب الاسماء).

معنی سکران

سکران . [ س َ ] (ع ص ) مست . (دهار) (ترجمان القرآن )(منتهی الارب ) (مهذب الاسماء) (آنندراج ) : مقعد صدقی نه ایوان دروغ باده ٔ خاصی نه سکرانی ز دوغ . مولوی . - سکران طافح ؛ پر از شراب . (مهذب ال

معنی سکری

سکری . [ ] (اِخ ) ابوسعید حسن بن حسین بن عبیداﷲبن عبدالرحمن بن العلاء السکری . معرفتی نیکو به لغت و انساب و ایام داشته و خط نیکو و صحیح می نوشته و از اوست : کتاب الوحوش . کتاب النبات . کتاب المناهل وا

معنی سکرفیدن

سکرفیدن . [ س َ ک َ دَ ] (مص ) بسر درآمدن و سکندری خوردن ستور. (آنندراج ) (برهان ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: