مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سکرة


معنی سکرة

سکرة. [ س َ رَ ] (ع اِمص ) ضلالت و گمراهی . (آنندراج ) (منتهی الارب ). مستی . (آنندراج ). || شدت موت و غشی آن است . (آنندراج ). فیخه . ثقوة.فواق . (زمخشری ). سختی مرگ . (دهار). سختی و سرگردانی و مشقت و منه سکرة الموت . ج ، سکرات . (مهذب الاسماء).سکرة الموت . شدت موت و غشی آن است . (منتهی الارب ). - سکرة الهم ؛ شدت غم . (منتهی الارب ).

معنی سکرة- ترجمه سکرة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سکرة اینجا را کلیک کنید

هم معنی سکرة

سکرتر : منشی
ماشین‌نویس : 1 تایپیست 2 سکرتر، منشی 3 اپراتور


ترجمه سکرة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سکرةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سکرانه

سکرانه . [ س َن َ ] (ع ص ) مؤنث سکران . (منتهی الارب ) (آنندراج ).

معنی سکرجه

سکرجه . [ س ُ رُ ج َ / ج ِ ] (اِ) امین الدوله گوید: نباتی است برگش شبیه به برگ مورد در وسط آن خاتمی شبیه به چشم و بحیی العالم شباهتی دارد گرم و خشک و جهت صلابت سپرز نافع و مسهل سودا است و مؤلف تذکره

معنی سکران

سکران . [ س َ ] (ع ص ) مست . (دهار) (ترجمان القرآن )(منتهی الارب ) (مهذب الاسماء) (آنندراج ) : مقعد صدقی نه ایوان دروغ باده ٔ خاصی نه سکرانی ز دوغ . مولوی . - سکران طافح ؛ پر از شراب . (مهذب ال

معنی سکر

سکر. [ س ِ ] (ع اِ) بند آب و نهر. (منتهی الارب ) (آنندراج ). بند بسته . (مهذب الاسماء). || آنچه بدان بند کنند. || کناره ٔ بلند از نهر و آب . (منتهی الارب ) (آنندراج ).

معنی سکرفنده

سکرفنده . [ س َ ک َ ف َ دَ / دِ ] (نف ) اسب و استر سکندری خور را گویند یعنی بسر درآینده . (برهان ) (آنندراج ).

معنی سکرنه

سکرنه . [ س ُ ک ُ ن َ / ن ِ] (اِ) سقرنه است که خارپشت را گویند. (آنندراج ). سغر و سغرنه . (جهانگیری ). رجوع به سغر و سغرنه شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: