مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سنگ سلیمانی


معنی سنگ سلیمانی

سنگ سلیمانی . [ س َ گ ِ س ُ ل َ / ل ِ ](ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) یکی از اقسام کالسدوان است که جزو سنگهای مجاور کوارتز محسوب میشود، این سنگ بر خلاف عقیق سیلیسی بی آب و ظاهراً غیرمتبلور است و چون منظره ٔ مطبّق دارای مطبق و متحدالمرکز است . زیبایی خاصی دارد و در زینت ها استعمال میشود و بیشتر دسته ٔ چترها را از آن میسازند. حجر اناخاطس . حجر اناغاطس . حجر اناغلیطس . حجر اناغیطوس آگات . (فرهنگ فارسی معین ). گچ رنگ . مغنیسا. (یادداشت مؤلف ). || گونه ای سنگ آذرین تیره رنگ که ترکیبش عبارت از سیلیکات آبدار روی میباشد و فرمول شیمیائیش nH2o و 2zno وSio2 است . سنگی است که بر اثر مالش و اصطکاک خاصیت فسفر سانس و درخشندگی پیدا میکند و چون دارای سختی قابل توجه است جزو احجار کریمه نیز شمرده میشود. پودرنرم شده این سنگ را سابقاً در کحالی بمناسبت اکسید رویی که در آن است استعمال میکردند و جهت از بین بردن اورام چشم آنرا مفید میدانستند. همچنین چون پودر نرم این سنگ دارای رنگ سیاه خاصی است ، آنرا با میله ٔ ظریف چوبی یا سنگی بچشم و پلکها جهت سیاه شدن مژه ها میکشیدند و سرمه می نامیدند. حجرالظفر. حجر باباقوری .اثمد. حجرالتوتیا. سنگ سرمه . (فرهنگ فارسی معین ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سنگ سلیمانی اینجا را کلیک کنید

هم معنی سنگ سلیمانی


ترجمه سنگ سلیمانی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سنگ سلیمانیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سنگ سفال

سنگ سفال . [ س َ گ ِ س ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) سنگی که سفال از آن سازند. (آنندراج ) : زآن لعل آبدار که می میچکد از او سنگ سفال میکده ٔ ما مکیدنی است . صائب (از آنندراج ).

معنی سنگ سرمه

سنگ سرمه . [ س َ گ ِ س ُ م َ / م ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) سنگی که از آن سرمه سازند و این ترجمه اثمد است . (آنندراج ). کحل . (منتهی الارب ). اثمد.(نصاب الصبیان ). توتیا. (صراح اللغة). سنگ انتیمون و

معنی سنگ شوره

سنگ شوره . [ س َ گ ِ رَ / رِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نمک چینی . حجر آسیوس . (یادداشت مؤلف ).

معنی سنگ شاه

سنگ شاه . [ س َ گ ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) واحد وزنی بود معمول در تهران و پاره ای شهرستانها معادل دو من تبریز برابر با شش کیلوگرم .

معنی سنگ شجری

سنگ شجری . [ س َ گ ِ ش َ ج َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) بسد و مرجان زیرا که در دریا مانند درخت میروید. گویند: چون از دریا برآرند و هوا خورد متحجر شود.لهذا حجةالاسلام غزالی او را حد وسط نوشته میان نبات

معنی سنگ سبو

سنگ سبو. [ س َ گ ِ س َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) قوسی گوید: نزد درویشان اهل طریق اصطلاحی است که هرکه بی طریقی کند او را سنگ سبو کنند و آن چنان است که مجلسی دارند و نقیب و سایر اهل طریق نشینند و شخص م

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<