مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سرخیل شیاطین


معنی سرخیل شیاطین

سرخیل شیاطین . [ س َ خ َ ل ِ ش َ ] (اِخ ) ابلیس علیه اللعنة است . (آنندراج ) (از شرفنامه ) : سرخیل شیاطین شد پی کور ز پیکانت باد از پی کار دین پیکار تو عالم را. خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 484).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سرخیل شیاطین اینجا را کلیک کنید

هم معنی سرخیل شیاطین


ترجمه سرخیل شیاطین


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سرخیل شیاطینمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سرخوشی

سرخوشی . [ س َ خوَ / خ ُ ] (حامص مرکب ) سرور و نشأه ٔ شراب . || مستی به اعتدال . (غیاث ) (آنندراج ) : بوقت سرخوشی از آه و ناله ٔ عشاق به صوت و نغمه ٔ چنگ و چغانه یاد آرید. حافظ. || نیم مستی . (غی

معنی سرد و گرم چشیده...

سرد و گرم چشیده . [ س َ دُ گ َ چ َ / چ ِ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) مجرب . کاردیده . جهاندیده . تجربه اندوخته : نصیحت همچو من پیری افتاده ، پخته ، پرورده ، جهاندیده ، و سرد و گرم چشیده . (گلستان سعدی ).

معنی سرخیرگی

سرخیرگی . [ س َ خی رَ / رِ ] (حامص مرکب ) قلب خیره سری که کنایه از سودا و پریشان خیالی و باطل اندیشی است .

معنی سرد و گرم چشیدن...

سرد و گرم چشیدن . [ س َ دُ گ َ چ َ / چ ِ دَ ] (مص مرکب ) شادی و اندوه روزگار را دیدن . تلخی و شیرینی زندگی را چشیدن . رجوع به سرد شود.

معنی سرخیزه

سرخیزه . [ س ُ زَ / زِ ] (اِ مرکب ) سرخجه که نوعی از حصبه باشد و آن جوششی باشد که بیشتر طفلان را بهم رسد. (برهان ). رجوع به سرخجه شود.

معنی سرد و تر

سرد و تر. [ س َ دُ ت َ ] (ترکیب عطفی ، ص مرکب ) (اصطلاح پزشکی قدیم ) چیزی که در وی مایه ٔ آبی باشد گویند سرد و تر است . (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: