مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی سرخیل شیاطین


معنی سرخیل شیاطین

سرخیل شیاطین . [ س َ خ َ ل ِ ش َ ] (اِخ ) ابلیس علیه اللعنة است . (آنندراج ) (از شرفنامه ) : سرخیل شیاطین شد پی کور ز پیکانت باد از پی کار دین پیکار تو عالم را. خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 484).

معنی سرخیل شیاطین- ترجمه سرخیل شیاطین برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد سرخیل شیاطین اینجا را کلیک کنید

هم معنی سرخیل شیاطین


ترجمه سرخیل شیاطین


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه سرخیل شیاطینمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سرخوشی

سرخوشی . [ س َ خوَ / خ ُ ] (حامص مرکب ) سرور و نشأه ٔ شراب . || مستی به اعتدال . (غیاث ) (آنندراج ) : بوقت سرخوشی از آه و ناله ٔ عشاق به صوت و نغمه ٔ چنگ و چغانه یاد آرید. حافظ. || نیم مستی . (غی

معنی سرخیزه

سرخیزه . [ س ُ زَ / زِ ] (اِ مرکب ) سرخجه که نوعی از حصبه باشد و آن جوششی باشد که بیشتر طفلان را بهم رسد. (برهان ). رجوع به سرخجه شود.

معنی سرد گفتن

سرد گفتن . [ س َ گ ُ ت َ ] (مص مرکب ) درشت و ناسزا گفتن . دشنام گفتن : و این مهتران را که رنجه نیارستندی داشتن دشنام دادندی و سرد گفتندی و خیو بر رویشان انداختندی . (ترجمه ٔتاریخ طبری ). و دوستی با تو

معنی سرد

سرد. [ س َ ] (ع مص ) دراز ادیم دوختن . (منتهی الارب ). دوختن چرم را. سِراد. (از اقرب الموارد). رجوع به مصدر مزبور شود. مشک دوختن . (تاج المصادر بیهقی ). || سوراخ کردن . (منتهی الارب ). سوراخ کردن چیزی

معنی سرد و آبدار

سرد و آبدار. [ ] (اِخ )نام کتابخانه ای بوده است در سمرقند : و دیوان سلطان آتسز در یک جلد در کتابخانه ٔ سرد و آبدار سمرقند مطالعه افتاده است . (لباب الالباب ج 1 ص 38).

معنی سرخون

سرخون . [ ] (اِ) زیوری از زیورهای اسب . (یادداشت مؤلف ). || رنگی از اسب . (یادداشت مؤلف ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: