مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ساووس


معنی ساووس

ساووس . (اِ) شکسته ٔ سبوس . و این کلمه امروزه بصورت ساووس مستعمل است . (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی ساووس- ترجمه ساووس برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ساووس اینجا را کلیک کنید

هم معنی ساووس


ترجمه ساووس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ساووسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی سایان

سایان . (اِخ ) دهی است از دهستان درجزین بخش رزن شهرستان همدان واقع در 15هزارگزی جنوب رزن و 8 هزارگزی خاوری شوسه ٔ رزن بهمدان . هوای آن سرد و دارای 880 تن سکنه است . آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول

معنی ساوی

ساوی . (ص نسبی ) منسوب است بساوه که شهری است بین ری و همدان . (الانساب سمعانی ) : و گفته اند ساوی باشد که شیعی نباشد و آبی الا خود شیعی نباشد. (کتاب النقض ص 219). گنج فضایل افضل ساوی شناس و بس کز علم

معنی ساویه

ساویه . [ ] (اِخ )هزو و ساویه دو دیه است و چند دیه دیگر که در آن حدود است ساحلیات اند و از توابع دولتخانه ٔ قیس است و بغایت گرمسیر است . (نزهة القلوب چ لیدن ص 120). هزو وساویه و دیگر نواحی اعمالی است

معنی ساوینیی

ساوینیی . (اِخ ) فردریک شارل . حقوقدان آلمانی (1778 - 1861م .) اصل او از فرانسه است . متولد در فرانکفورت . او یکی از موجدین جدید علم حقوق در آلمان است . او راست کتابی در علم حقوق که جلد ششم آن به تع

معنی سایان

سایان . [ سای ْ یا ] (اِخ ) حاکم نشین ایالت درم بخش دی در کنار درم واقع است و 1100 تن جمعیت دارد. ارتفاع آن از سطح دریا 990 گز است . ابریشم آنجا معروف است .

معنی ساوین

ساوین . (اِخ ) حاکم نشین ایالت آلپ علیا از بخش گاپ . دارای 980 تن سکنه است و 290 گز از سطح دریا ارتفاع دارد. محل بافتن پارچه های کتانی است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: