مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شورستان


معنی شورستان

شورستان . [ رِ ] (اِ مرکب ) شوره زار. (آنندراج ). خلاب و زمین باطلاق . (ناظم الاطباء). شوره زار. شورسان . نمکزار. (یادداشت مؤلف ). سبخه . (مهذب الاسماء). ملاحة. مملحة. نوفلة. (منتهی الارب ): و آن ... امروز پدید است شورستانی است میان دمشق و رمله . (ترجمه ٔ طبری بلعمی ، قصه ٔ ایوب ). ای به حری و به آزادگی از خلق پدید چو گلستان شکفته ز سیه شورستان . فرخی . بهار پربر گشته ست پای خوشه زمین بهشت خرم گشته ست خشک شورستان . فرخی . و اندر شورستان تخم مکار. (منتخب قابوسنامه ص 30). تخم دادی مرا که کشت کنم نفکنم تخم تو به شورستان . ناصرخسرو. به پیش جاهلان مفکن گزافه پند نیکو را که دهقان تخم هرگز نفکند در ریگ و شورستان . ناصرخسرو. چو شورستان نباشد بوستانی چو کاشانه نباشدرهگذاری . ناصرخسرو. چنانکه تابش خورشید و ابر و بارانها گهی به شورْسِتانیم و گه به بستانیم . مسعودسعد. هرکه خدمت و نصیحت کسی را کند که قدر آن نداند همچنان آن کس است که به امید زرع در شورستان تخم پراکند. (کلیله و دمنه ). گر آید خسرو از بتخانه ٔ چین زشورستان نیابد شهد شیرین . نظامی . چو آهو سبزه ای بر کوه دیده ز شورستان به گورستان رمیده . نظامی . و از شورستان خاکی به بوستان پاکی خرامید. (جهانگشای جوینی ). پند به نادان باران است در شورستان . (نفایس الفنون ). گوئیاخارستانی و شورستانی است . (انیس الطالبین ص 141). سبب آنکه بیابانها و شورستانها میان قم و ری واقعاند. (تاریخ قم ص 58). به روزگار ایشان خار تشبیه و خسک جبر از شورستان بدعت سر برنیاورده بود. (نقض الفضائح ص 304).

معنی شورستان- ترجمه شورستان برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شورستان اینجا را کلیک کنید

هم معنی شورستان

شورستان: شوره‌زار، کویر، نمکزار
شوره‌زار: شورستان، کویر، نمکزار و کشتزار
کشورستان: جهانگیر، غالب، کشورگشا، مملکت‌گیر
کشورگشا: فاتح، قاهر، کشورستان
جهانگیر: عالمگیر، فاتح، کشورستان، همگانی و جهاندار


ترجمه شورستان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شورستانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شورشار

شورشار. (اِ مرکب ، از اتباع ) شور و شر. شورشرابا. شور و شغب . غوغا و هنگامه و هرج و مرج و گیرودار و فتنه و آشوب و نعره و بانگ . (ناظم الاطباء).

معنی شورسان

شورسان . (اِخ ) در شواهد زیر ظاهراً مراد شوره زارهای میان مسکن نعمان بن منذر (حیره ) و مدائن است : که از کشور شورسان بود مرز کسی خاک او را ندانست ارز. فردوسی . ره شورسان تا در طیسفون زمین خیره شد

معنی شورش طلبی

شورش طلبی . [ رِ طَ ل َ ] (حامص مرکب ) عمل شورش طلب .

معنی شورستان

شورستان . [ رِ ] (اِخ ) دهی است از ناحیه ٔ مرغزار «اورد» به حدود فارس : و دیه گوز [ کور ] و آباده و شورستان و بسیار دیههای دیگر از این ناحیت است . (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 123).

معنی شورستان پائین

شورستان پائین . [ رِ ن ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان صالح آباد بخش جنت آباد شهرستان مشهد است و 334 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی شورزمین

شورزمین . [ زَ ] (اِ مرکب ) زمین شوره زار. زمین بی بر و بی حاصل . (ناظم الاطباء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter