مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شنازب


معنی شنازب

شنازب . [ ش َ زِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ شَنْزَب . (ناظم الاطباء). رجوع به شنزب شود.

معنی شنازب- ترجمه شنازب برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شنازب اینجا را کلیک کنید

هم معنی شنازب


ترجمه شنازب


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شنازبمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شناسانیدنی

شناسانیدنی . [ ش ِ دَ ] (ص لیاقت ) لایق شناساندن .

معنی شناسا کردن

شناسا کردن . [ ش ِ ک َ دَ ] (مص مرکب )تعریف کردن . (فرهنگ فارسی معین ). تعریف . (یادداشت مؤلف ). || شناساندن . (فرهنگ فارسی معین ): تعریف ؛ شناسا کردن . (منتهی الارب ) : استاد رودکی گفته است و زمانه

معنی شنار

شنار. [ ش َ ] (اِ) گیاهی دوایی که زوفا نیز گویند. (ناظم الاطباء).

معنی شنار

شنار. [ ش َ / ش ِ ] (اِ) شنا.شناوری . آب ورزی . سباحت . (ناظم الاطباء) : یکی گفت مردی سوی رودبار برود اندرون شد همی بی شنار. ابوشکور. || تنک آبی از دریا و یا رودخانه که تهش نمایان بود و گل داشته

معنی شناس

شناس .[ ش ِ ] (اِمص ) اسم مصدر و مصدر دوم غیرمستعمل شناختن . (یادداشت مؤلف ). رجوع به شناختن شود. || (نف مرخم ) مخفف شناسنده . در کلمات مرکب بمعنی شناسنده آید. (فرهنگ فارسی معین ). شناسنده و دریابنده

معنی شناختنی

شناختنی . [ ش ِ ت َ ] (ص لیاقت ) لایق شناختن . درخور شناسایی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: