مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی شصاص


معنی شصاص

شصاص . [ ش َ / ش ِ ] (ع مص ) کم شدن شیر ماده شتر. (آنندراج ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). مصدر به معنی شصوص . (منتهی الارب ). || دندان گزیدن از صبر. (از اقرب الموارد) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). || سخت و دشوار شدن زندگانی . || باز داشتن کسی را؛ شص عنه . || رفتن : و ما ادری این شص هو؛ نمی دانم کجا رفت او. (از اقرب الموارد) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). رجوع به شصوص شود.

معنی شصاص- ترجمه شصاص برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد شصاص اینجا را کلیک کنید

هم معنی شصاص


ترجمه شصاص


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه شصاصمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی شصت خم

شصت خم . [ ش َ خ َ ] (ص مرکب ) ظاهراً به اندازه ٔ شصت کمند : همی رفت رستم چو پیل دژم کمندی به بازو درون شصت خم . فردوسی .

معنی شص

شص . [ ش َص ص ] (معرب ، اِ) قلاب ماهیگیری و شست ماهی . ج ، شُصوص . (ناظم الاطباء). شست ماهی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). (معرب شست ). آهن کج که بدان ماهی گیرند. دام . دام ماهی .(یادد

معنی شص

شص . [ ش َص ص ] (ع مص ) بازداشتن کسی را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).

معنی شصت تیر

شصت تیر. [ ش َ ] (اِ مرکب ) نوعی تفنگ که به توالی شصت گلوله از آن رها تواند شد و البته انحصار به شصت گلوله ندارد بلکه از باب کثرت و توالی تیرها این نام بدین سلاح داده اند. مسلسل . میترایوز. (یادداشت م

معنی ششی

ششی . [ ش ُ] (اِخ ) ابوزرعة محمدبن عبدالوهاب ... ششی . دانشمند فقه و حدیث بود و از عبداﷲبن محمدبن مسرور زهری روایت کرد و ابواحمدبن عدی و دیگران از وی روایت دارند. ششی به سال 304 هَ . ق . درگذشت . (از

معنی شصب

شصب . [ ش ُ ص ُ ] (ع ص ) گوسپند پوست بازکرده . (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: