مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی صنبرة


معنی صنبرة

صنبرة. [ صَم ْ ب َ رَ ] (ع اِ) سرگین و بول گاو و پیل و مانند آن که بر زمین افتاده باشد و خشک و سطبر و درشت شده باشد. (منتهی الارب ). ما غلظ فی الارض من البول و الاخثاء. (قطر المحیط) (اقرب الموارد). || طعام دیاسة (پاکوفته ). (منتهی الارب ). || (مص ) کم بار و باریک ساق گردیدن خرمابن . || (مص ) گرفتن طعام دیاسة را. (منتهی الارب ).

معنی صنبرة- ترجمه صنبرة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد صنبرة اینجا را کلیک کنید

هم معنی صنبرة


ترجمه صنبرة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه صنبرةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی صنبو

صنبو. [ ص َ ن َ ] (اِخ ) دهی است از اعمال بهنسا از نواحی صعید. (معجم البلدان ).

معنی صنبل

صنبل . [ صِم ْ ب ِ ] (ع ص ) زیرک ناآشنا. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). رجوع به ماده ٔ قبل و ماده ٔ بعد شود.

معنی صنج زن

صنج زن . [ ص َزَ ] (نف مرکب ) سنج زننده . آنکه سنج بر هم کوبد. || چنگ زن . نوازنده ٔ چنگ . رجوع به صناج شود.

معنی صنبعة

صنبعة. [ صَم ْ ب َ ع َ ] (ع اِمص ) ترنجیدگی . (منتهی الارب ). || (مص ) ترشروئی کردن بخیل وقت سؤال . (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).

معنی صنبور

صنبور. [ صُم ْ ] (اِخ ) نام دریائی است . (معجم البلدان ).

معنی صنایع مستظرفه

صنایع مستظرفه . [ ص َ ی ِ ع ِ م ُ ت َ رِ ف َ / ف ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) هنرهای زیبا. صنایع ظریفه . رجوع به صنایع ظریفه و صنایع (صنایع ایران ) شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: