مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی صحن ارم


معنی صحن ارم

صحن ارم . [ ص َ ن ِ اِ رَ ] (اِخ ) عرصه ٔ باغ ارم (بهشت شداد). || مجازاً، باغ خرم . باغی که در نزهت و خرمی چون بهشت ماند.

معنی صحن ارم- ترجمه صحن ارم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد صحن ارم اینجا را کلیک کنید

هم معنی صحن ارم


ترجمه صحن ارم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه صحن ارممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی صحنات

صحنات . [ ص ِ] (اِ) نام نان خورش که در ملک مصر سازند که ماهی فربه پاره پاره کرده سه روز بغیر نمک نگاه دارند و بعد از آن نمک و سماق و عرق لیمو در ظرف کنند و در آفتاب نگاه دارند و بچوبی حرکت دهند تا نمک

معنی صحل

صحل . [ ص َ ح ِ ] (ع ص ) مرد گلوگرفته آواز. (منتهی الارب ). گران آواز. (مهذب الاسماء).

معنی صحل

صحل . [ ص َ ] (ع اِمص ) گلوگرفتگی یا سختگی سینه . شکستگی آواز. نارسائی آواز. (منتهی الارب ).

معنی صحماء

صحماء. [ ص َ ] (ع ص ) تأنیث اصحم . سیاه بزردی مایل . تیره رنگ . || تیره . || گردناک . (منتهی الارب ).

معنی صحنک

صحنک . [ ص َ ن َ ] (اِ مصغر) طبق کوچک و رکابی و آن تصغیر صحن است که طبق بزرگ باشد. (غیاث اللغات ) : بی مغز قشریان که همه مقتدا شدند چون صحنک غلافی چینی نما شدند. نصیرای بدخشانی (از آنندراج ). و رجو

معنی صحن دورنگ

صحن دورنگ . [ ص َ ن ِ دُ رَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه از دنیا و عالم سفلی است . (برهان ) (انجمن آرای ناصری ). زمانه .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: