مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی صته


معنی صته

صته . [ ص َت ْه ْ ](ع مص ) خوار گردانیدن و رام ساختن . (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد صته اینجا را کلیک کنید

هم معنی صته


ترجمه صته


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه صته

سخن جرج برنارد شاو: علت بدبختی و بیچارگی ما داشتن فرصتهای زیادی است كه صرف اندیشیدن درباره خوشبختی و بدبختی می گردد.
سخن آرتور شوپنهاور: چه سبك سرانه است برای انسان كه بر فرصتهای گذشته افسوس بخورد و دل بسوزاند.
سخن آرتور شوپنهاور: چه سبك سرانه است برای انسان كه بر فرصتهای گذشته افسوس بخورد و دل بسوزاند.
سخن پیتر دراكر: كشف فرصت ها رمز اصلی موفقیت مدیران و سازمانها به شمار می رود؛ زیرا با بهره گیری از فرصتها نتایج سودمندی به دست می آید، در حالی كه با حل مسئله فقط وضعیت به شكل عادی باز می گردد.
سخن پیتر دراكر: كشف فرصت ها رمز اصلی موفقیت مدیران و سازمانها به شمار می رود؛ زیرا با بهره گیری از فرصتها نتایج سودمندی به دست می آید، در حالی كه با حل مسئله فقط وضعیت به شكل عادی باز می گردد.


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی صتات

صتات . [ ص ِ ] (ع مص ) منازعت و خصومت کردن . (منتهی الارب ).

معنی صحائف

صحائف . [ ص َ ءِ ](ع اِ) ج ِ صحیفه . (منتهی الارب ) (دهار) : یاقلم را زهره باشد که بسر برنویسد بر صحائف زآن خبر. (مثنوی ). || نامه ای که در آن نیکیها و بدیها نویسند : یا خجلتی و صحائفی قد سودت و

معنی صتم

صتم . [ ص َ ] (ع ص ) سخت . (مهذب الاسماء). درشت سخت . یقال : رجل ٌ صتم وعبد صتم و جمل صتم و حجر صتم و غیر ذلک . ج ، صُتم . (منتهی الارب ). || کمال چیزی و تمامی آن . یقال : الف ٌ صتم ، بالتسکین ؛ او هو

معنی صج

صج . [ ص َج ج ] (ع مص ) آهن را بر آهن کوفتن بدان مرتبه که آواز برآید. (منتهی الارب ).

معنی صتمة

صتمة. [ ص َ م َ ] (ع ص ) سخت از سنگ و ناقة و مانند آن . (منتهی الارب ).

معنی صح

صح . [ ص ُح ح ] (ع اِمص ) تندرستی از بیماری ، خلاف سقم . || بهی و برائت از هر عیب . (منتهی الارب ). || (ص ) درست و تندرست . (غیاث اللغات از لطایف ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: