مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی روبنده دوز


معنی روبنده دوز

روبنده دوز. [ ب َ دَ / دِ ] (نف مرکب ) آنکه روبند بدوزد. آنکه شغل وی دوختن روبند باشد. رجوع به روبنده و روبند شود.

معنی روبنده دوز- ترجمه روبنده دوز برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد روبنده دوز اینجا را کلیک کنید

هم معنی روبنده دوز


ترجمه روبنده دوز


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه روبنده دوزمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی روبهانه

روبهانه . [ ب َ ن َ / ن ِ ] (ص نسبی ، ق مرکب ) مکارانه . (آنندراج ). بطور روباهی و مکر و فریب . (از ناظم الاطباء).

معنی روبنده دوزی

روبنده دوزی . [ ب َ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) شغل و عمل روبنده دوز. رجوع به روبنده دوز شود.

معنی روبند عمرشاه

روبند عمرشاه . [ ب َ دِ ع ُ م َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان شهاباد بخش حومه ٔ شهرستان بیرجند، واقع در 26هزارگزی جنوب غربی بیرجند. کوهستانی است و آب و هوایی معتدل دارد. آب آن از رودخانه تأمین میشو

معنی روبه شانگی

روبه شانگی . [ ب َه ْ ن َ / ن ِ ] (حامص مرکب ) نظیر گربه شانگی ، کنایه از حیله گری و نیرنگ بازی و مکاری است . رجوع به گربه شان و گربه شاندن و گربه شانه کردن و گربه شانی شود : خاصه عمری غرق در بیگانگی

معنی روبه بازی

روبه بازی . [ ب َه ْ ](حامص مرکب ) کنایه از مکر و فریب و دغل بازی . (آنندراج ). روباه بازی . رجوع به روباه بازی شود : این سگ صفتان کنند ای آهوچشم ناگاه ترا صید ز روبه بازی . سرخسی . شیر فلک را برد

معنی روبه مزاج

روبه مزاج . [ ب َه ْ م ِ ] (ص مرکب ) روباه طبع. روباه طبیعت . جبان و ترسو چون روباه : آنکه شیران را کند روبه مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاج . مولوی . و رجوع به روباه طبع شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: