مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی رغبت داشتن


معنی رغبت داشتن

رغبت داشتن . [ رَ / رِ ب َ ت َ ] (مص مرکب ) میل داشتن . مایل بودن . (فرهنگ فارسی معین ). خواهان داشتن : چو پنهان را نمی بینی درو رغبت نمی داری مرین را زین گرفته ستی به ده چنگال و سی دندان . ناصرخسرو.

معنی رغبت داشتن- ترجمه رغبت داشتن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد رغبت داشتن اینجا را کلیک کنید

هم معنی رغبت داشتن

تمایل داشتن : خواهان‌بودن، میل داشتن، گرایش داشتن، رغبت داشتن، رغبت نشان دادن، متمایل بودن
تنفر : 1 اشمئزاز، انزجار، بیزاری، دل‌زدگی، نفرت و میل، گرایش 2 بیزار بودن، رمیدن، منزجر بودن، نفرت داشتن و گرایش داشتن، متمایل بودن، رغبت داشتن


ترجمه رغبت داشتن

رغبت داشتن: like


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه رغبت داشتنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی رغبات

رغبات . [ رَ غ َ ] (ع اِ) ج ِ رَغبَة و رَغَبَة. رجوع به دو کلمه ٔ مذکور شود.

معنی رغد

رغد.[ رَ ] (ع مص ) یا رَغَد. فراخ شدن زندگانی و نرم و راحت گردیدن آن . (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). بسیارنعمت شدن . (تاج المصادر بیهقی ) (مصادر اللغه ٔ زوزنی ). فراخ نعمت شدن . (دهار). فراخ عیش ش

معنی رغبت نمودن

رغبت نمودن . [ رَ / رِ ب َ ن ُ / ن ِ / ن َ دَ ] (مص مرکب ) ترغیب . (تاج المصادر بیهقی ). تمایل نشان دادن . خواستار شدن . میل نمودن . (یادداشت مؤلف ). رغبت کردن : رغبت نمودند در آنکه امیر المؤمنین (ر

معنی رغبوتا

رغبوتا. [ رَ غ َ ] (ع مص ) مصدر به معنی رَغَب .(ناظم الاطباء). زاری نمودن بسوی کسی یا آن سؤال است به خواری و مذلت . (آنندراج ). رجوع به رَغَب شود.

معنی رغبة

رغبة. [ رُ ب َ ] (ع مص ) رَغَبَة. مصدر به معنی رُغبی ̍ و رَغبی ̍. (منتهی الارب ). رجوع به مصادر مذکور شود.

معنی رغبة

رغبة. [ رَ غ َ ب َ ] (ع مص ) رُغبَة. مصدر به معنی رُغبی ̍ و رَغبی ̍. (منتهی الارب ). رجوع به مصادر مذکور شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: