مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی رصافی


معنی رصافی

رصافی . [ رُ فی ی ] (اِخ ) ابوعبداﷲ محمدبن عبداﷲبن احمد رصافی ، منسوب به رصافه که دهی است در ناحیه ٔ بصره واسط. او از محمد عبدالعزیز درآوردی روایت کرد و ابوبکر احمدبن محمد عبدوس نسوی و دیگران از او روایت دارند. (از لباب الانساب ).

معنی رصافی- ترجمه رصافی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد رصافی اینجا را کلیک کنید

هم معنی رصافی


ترجمه رصافی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه رصافیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی رصح

رصح . [ رُ ] (ع ص ) ج ِ اَرْصَح و رَصْحاء. (ناظم الاطباء). رجوع به ارصح و رصحاء شود.

معنی رصانت

رصانت . [ رَ ن َ ] (از ع ، اِمص ) رصانة. قوت و محکمی و استواری . (یادداشت مؤلف ) : از نواحی و اقطار و هند درختی چند بیاورند در رزانت و رصانت متقارب و در سخاوت و متانت متناسب . (از ترجمه ٔ تاریخ یمینی