مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی رخنه سر


معنی رخنه سر

رخنه سر. [ رَ ن َ / ن ِ س َ] (ص مرکب ) شکافته سر. کافته سر. کفته سر : قاف از تو رخنه سر شد و عنقا شکسته پر از زال خرد یک تنه تنها چه خواستی . خاقانی . عمر پلی است رخنه سر، حادثه سیل پل شکن کوش که نارسیده سیل از پل رخنه بگذری . خاقانی .

معنی رخنه سر- ترجمه رخنه سر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد رخنه سر اینجا را کلیک کنید

هم معنی رخنه سر


ترجمه رخنه سر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه رخنه سرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی رخوصت

رخوصت . [ رُ ص َ ] (ع اِمص ) رخاصة. نرمی و نازکی . (یادداشت مؤلف ). و رجوع به رخوصة و رخاصة شود.

معنی رخنه گرفتن

رخنه گرفتن . [ رَ ن َ / ن ِ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) بستن رخنه و سوراخ . بهم آوردن شکاف . ترمیم کردن خرابی و شکست . مرمت کردن شکاف و سوراخ : گل به گلشن بسکه از اشکم فراوان شد کلیم بلبل از گل رخنه ٔ د

معنی رخنه گشتن

رخنه گشتن . [ رَ ن َ / ن ِ گ َ ت َ ] (مص مرکب ) سوراخ گشتن . سوراخ شدن . شکاف برداشتن . رخنه شدن : زآن نکرد آهنگ شیر شرزه از بیم سنانش رخنه گشتی چرخ و جستی برج شیر از آسمانش . فرخی . در عافیت آباد

معنی رخنه گردانیدن

رخنه گردانیدن . [ رَن َ / ن ِ گ َ دَ ] (مص مرکب ) رخنه گرداندن . رخنه کردن . سوراخ کردن . شکافتن . شکاف ایجاد کردن : رخنه گردان به ناوک سحری این معلق حصار محکم را. خاقانی .

معنی رخنه بند

رخنه بند. [ رَ ن َ / ن ِ ب َ ] (نف مرکب ) که رخنه را ببندد. که درز و شکاف را بگیرد. بمجاز، آنکه نقص و عیب و فساد را دور کند : گفت کای رخنه بند راه گشای دولتت بر مراد راهنمای . نظامی .

معنی رخو

رخو. [ رِخ ْوْ ] (ع مص ) سست شدن . (غیاث اللغات ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: