مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ربیعةبن خوط


معنی ربیعةبن خوط

ربیعةبن خوط. [ رَ ع َ ت ِ ن ِ خ َ ] (اِخ ) ابن رئاب الاسیربن حجوان بن فقعس بن طریف بن عمروبن قیس بن حارث بن ثعلبةبن دودان بن اسدبن خزیمة اسدی فقعی ، مکنی به ابوالمهوش بنابه نوشته ٔ مرزبانی ازشاعران مخضرمی بود. رجوع به الاصابة ج 1 قسم 3 شود.

معنی ربیعةبن خوط- ترجمه ربیعةبن خوط برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ربیعةبن خوط اینجا را کلیک کنید

هم معنی ربیعةبن خوط


ترجمه ربیعةبن خوط


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ربیعةبن خوطمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ربیعةبن شرحبیل

ربیعةبن شرحبیل . [ رَ ع َ ت ِ ن ِ ش ُرَ ] (اِخ ) از کسانی است که حضور حضرت رسول (ص ) را درک کرده است و ابن یونس گفته که : وی در فتح مصر حاضر بوده است . (از الاصابة ج 1 قسم 2). و رجوع به قاموس الاعلام

معنی ربیعةبن ذئبة

ربیعةبن ذئبة. [ رَ ع َ ت ِ ن ِ ذِءْ ب َ ] (اِخ ) ربیعةبن عبد یا لیل بن سالم ثقفی . شاعر دوران جاهلیت بود و چون مادر وی ذئبة نامیده میشد از اینروی بدو منسوب گردید. (از اعلام زرکلی چ جدید ج 3).

معنی ربیعةبن رقیع

ربیعةبن رقیع. [ رَ ع َ ت ِ ن ِ رَ ] (اِخ ) ابن مسلقةبن سلمةبن سحیم بن حلاةبن صلاةبن عُبدةبن عدی بن جندب بن عنبر تمیمی عنبری . ابن کلبی و ابن حبیب او را در شمار رسولانی آورده اند که از جانب بنی تمیم

معنی ربیعةبن امیة

ربیعةبن امیة. [ رَ ع َ ت ِ ن ِ اُ م َی ْ ی َ ] (اِخ ) ابن ابی الصلت ثقفی . مرزبانی ربیعة را در شمار صحابه آورده و شاعر خوانده و شعری از وی نقل کرده است . رجوع به الاصابة ج 1 قسم 1 شود.

معنی ربیعةبن رواء

ربیعةبن رواء. [ رَ ع َت ِ ن ِ رَ ] (اِخ ) عنسی . طبرانی و دیگران او را در عداد صحابه آورده و گفته اند او روزی هنگام شام بر حضرت وارد شد، حضرت او را بشام دعوت کرد او نیز در خدمت حضرت بصرف شام پرداخت و

معنی ربیعةبن سعد

ربیعةبن سعد. [ رَ ع َ ت ِ ن ِ س َ ] (اِخ ) اسلمی ، مکنی به ابوفراس . بخاری او را از صحابه ٔ حضرت بشمار آورده و گفته او درک حضور حضرت کرده است ، ولی مؤلف الاصابة گوید شاید همان ربیعةبن کعب باشد. (از ا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: