مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ربیعةبن خداش


معنی ربیعةبن خداش

ربیعةبن خداش . [ رَ ع َ ت ِ ن ِ خ َ ] (اِخ ) صباحی ... رشاطی بنقل ازابوالحسن مداینی او را در شمار کسانی آورده که با اشج برسولی پیش حضرت رسول آمده بودند، ولی ابوعمر و ابن فتحون آنرا ذکر نکرده اند. (از الاصابة ج 1 قسم 1).

معنی ربیعةبن خداش- ترجمه ربیعةبن خداش برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ربیعةبن خداش اینجا را کلیک کنید

هم معنی ربیعةبن خداش


ترجمه ربیعةبن خداش


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ربیعةبن خداشمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ربیعةبن رفیع

ربیعةبن رفیع. [ رَ ع َ ت ِ ن ِ رُ ف َ ] (اِخ ) ربیعةبن رفیعبن ثعلبةبن ضبیعةبن ربیعةبن بریدةبن سماک بن عوف بن امری ءالقیس بن بهثةبن سلیم سلمی ... از صحابه ٔحضرت رسول بشمار است و او را «ابن دغنة» میگفتن

معنی ربیعةبن شرحبیل

ربیعةبن شرحبیل . [ رَ ع َ ت ِ ن ِ ش ُ رَ ] (اِخ ) حسنة... محمدبن ربیع او را از صحابیانی شمرده که وارد مصر شده و در فتح آن شرکت داشته اند. رجوع به الاصابة ج 1 قسم 2 شود.

معنی ربیعةبن زیاد

ربیعةبن زیاد. [ رَ ع َ ت ِ ن ِ ] (اِخ ) گویند نام او ربیع و کنیت او ابن ابی یزید سلمی بود. حدیث «الغبار ذریرة الجنة» از وی روایت شده است . (از الاصابة ج 1 قسم 1). و رجوع به ابن ابی یزید سلمی و قاموس ا

معنی ربیعةبن زرارة

ربیعةبن زرارة. [ رَ ع َ ت ِ ن ِ زَ رَ ] (اِخ ) عتکی ، مکنی به ابوالحلال ... بنابه نوشته ٔ ابن جارود جاهلیت را درک کرد و سپس در بصره سکنی گزید. احمد در کتاب زهد به واسطه ای از وی روایت دارد. او در یکصد

معنی ربیعةبن امیة

ربیعةبن امیة. [ رَ ع َ ت ِ ن ِ اُ م َی ْ ی َ ] (اِخ ) ابن خلف بن وهب بن حذاقةبن جمح قرشی جمحی ... وی برادر صفوان بود و روز فتح مکه اسلام آورد و در حَجّةالوداع شرکت جست ، و از وی در آن قضیه روایتی مستن

معنی ربیعةبن رواء

ربیعةبن رواء. [ رَ ع َت ِ ن ِ رَ ] (اِخ ) عنسی . طبرانی و دیگران او را در عداد صحابه آورده و گفته اند او روزی هنگام شام بر حضرت وارد شد، حضرت او را بشام دعوت کرد او نیز در خدمت حضرت بصرف شام پرداخت و

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: