مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ربیعةبن حذار


معنی ربیعةبن حذار

ربیعةبن حذار. [ رَ ع َت ِ ن ِ ح ِ / ح َ ] (اِخ ) ابن مرة اسدی ، از بنی سعد و از اسدبن خزیمة بود. در دوران جاهلیت از قاضیان و حَکَمهای عرب بشمار می رفت و حَکَم بنی اسد نامیده می شد، و نیز از دلیران و شجاعان بزرگ عرب بود. اعشی و نابغه بستایش وی پرداخته اند و اعشی در مدح وی گفته است : و اذا طلبت المجد أین محله فاعمد لبیت ربیعةبن حذار. (از اعلام زرکلی چ جدید ج 3). و رجوع به سبک شناسی ج 2 ص 232 و تاج العروس (ماده ٔ ح ذر) و البیان و التبیین ج 1 ص 283 و 236و ج 2 ص 215 و الموشح ص 77 شود.

معنی ربیعةبن حذار- ترجمه ربیعةبن حذار برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ربیعةبن حذار اینجا را کلیک کنید

هم معنی ربیعةبن حذار


ترجمه ربیعةبن حذار


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ربیعةبن حذارمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ربیعةبن رقیع

ربیعةبن رقیع. [ رَ ع َ ت ِ ن ِ رَ ] (اِخ ) ابن مسلقةبن سلمةبن سحیم بن حلاةبن صلاةبن عُبدةبن عدی بن جندب بن عنبر تمیمی عنبری . ابن کلبی و ابن حبیب او را در شمار رسولانی آورده اند که از جانب بنی تمیم

معنی ربیعةبن ابی عبد...

ربیعةبن ابی عبدالرحمان .[ رَ ع َ ت ِ ن ِ اَ ع َ دِرْ رَ ] (اِخ ) یا ربیعةالرأی . ربیعةبن ابی عبدالرحمان فقیه ، مکنی به ابوعثمان . تابعی است . (از یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به عیون الاخبار ج 2 ص 13

معنی ربیعةبن حارث

ربیعةبن حارث . [ رَ ع َ ت ِ ن ِ رِ ] (اِخ ) ابن مالک ، مکنی به ابوفراس اسلمی ... از اهل الصفة بود. ذهبی این را نوشته ولی در نام پدر وی اشتباه کرده ، و نام پدر او کعب است نه حارث . رجوع به ربیعةبن کعب

معنی ربیعةبن امیة

ربیعةبن امیة. [ رَ ع َ ت ِ ن ِ اُ م َی ْ ی َ ] (اِخ ) ابن ابی الصلت ثقفی . مرزبانی ربیعة را در شمار صحابه آورده و شاعر خوانده و شعری از وی نقل کرده است . رجوع به الاصابة ج 1 قسم 1 شود.

معنی ربیعةبن رفیع

ربیعةبن رفیع. [ رَ ع َ ت ِ ن ِ رُ ف َ ] (اِخ ) ربیعةبن رفیعبن ثعلبةبن ضبیعةبن ربیعةبن بریدةبن سماک بن عوف بن امری ءالقیس بن بهثةبن سلیم سلمی ... از صحابه ٔحضرت رسول بشمار است و او را «ابن دغنة» میگفتن

معنی ربیعةبن خوط

ربیعةبن خوط. [ رَ ع َ ت ِ ن ِ خ َ ] (اِخ ) ابن رئاب الاسیربن حجوان بن فقعس بن طریف بن عمروبن قیس بن حارث بن ثعلبةبن دودان بن اسدبن خزیمة اسدی فقعی ، مکنی به ابوالمهوش بنابه نوشته ٔ مرزبانی ازشاعران مخ

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: