مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ربیعةبن اکثم


معنی ربیعةبن اکثم

ربیعةبن اکثم . [ رَ ع َ ت ِ ن ِ اَ ث َ ] (اِخ ) ابن شجرةبن عمروبن لکنزبن عامربن غنم بن دوران بن اسدبن خزیمة اسدی . از اصحاب حضرت بشمار است . حارث یهود او را در حصن النطاة به سی سالگی کشت . رجوع به الاصابة ج 1 قسم 1 و قاموس الاعلام ترکی ج 3 شود.

معنی ربیعةبن اکثم- ترجمه ربیعةبن اکثم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ربیعةبن اکثم اینجا را کلیک کنید

هم معنی ربیعةبن اکثم


ترجمه ربیعةبن اکثم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ربیعةبن اکثممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ربیعة القرشی

ربیعة القرشی . [ رَ ع َ تُل ْ ق ُ رَ ] (اِخ ) به روایت ابن خیثمة از صحابه ٔ حضرت رسول (ص ) بود و ابن خیثمة بواسطه از وی حدیثی نقل میکند ولی ابونعیم گفته : گمان می کنم وی همان ربیعةبن عباد باشد. و رجوع

معنی ربیعةبن حارث

ربیعةبن حارث . [ رَ ع َ ت ِ ن ِ رِ ] (اِخ ) ابن مالک ، مکنی به ابوفراس اسلمی ... از اهل الصفة بود. ذهبی این را نوشته ولی در نام پدر وی اشتباه کرده ، و نام پدر او کعب است نه حارث . رجوع به ربیعةبن کعب

معنی ربیعةبن خویلد

ربیعةبن خویلد. [ رَ ع َ ت ِ ن ِ خ ُوَ ل ِ ] (اِخ ) ابن سلمةبن هلال بن عامربن عائدبن کلیب بن عمروبن لؤی بن رهم انماری . ابن شاهین از طریق ابن کلبی او را در شمار راویان آورده و ابن فتحون و ابوموسی نیز

معنی ربیعةبن رفیع

ربیعةبن رفیع. [ رَ ع َ ت ِ ن ِ رُ ف َ ] (اِخ ) ربیعةبن رفیعبن ثعلبةبن ضبیعةبن ربیعةبن بریدةبن سماک بن عوف بن امری ءالقیس بن بهثةبن سلیم سلمی ... از صحابه ٔحضرت رسول بشمار است و او را «ابن دغنة» میگفتن

معنی ربیعةبن حارث

ربیعةبن حارث . [ رَ ع َ ت ِ ن ِ رِ ] (اِخ ) ابن نوفل ... بغوی او را در عداد صحابه ٔ حضرت رسول شمرده و گفته است : او در مدینه سکنی داشت . محدثان حدیثی از قول وی نقل کرده اند. جد و پدر وی درک حضور رسول

معنی ربیعةبن ذئبة

ربیعةبن ذئبة. [ رَ ع َ ت ِ ن ِ ذِءْ ب َ ] (اِخ ) ربیعةبن عبد یا لیل بن سالم ثقفی . شاعر دوران جاهلیت بود و چون مادر وی ذئبة نامیده میشد از اینروی بدو منسوب گردید. (از اعلام زرکلی چ جدید ج 3).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: