مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی راست تک


معنی راست تک

راست تک . [ ت َ ] (ص مرکب ) راست روش . که راست و مستقیم میرود. که تک مستقیم و درست دارد؛ جواد ذوِ مَصْدَق . اسب راست تک و راست روش . (منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد راست تک اینجا را کلیک کنید

هم معنی راست تک


ترجمه راست تک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه راست تکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی راست پوش

راست پوش . (نف مرکب ) پوشنده ٔ آنچه راست باشد. || به تازی کافر خوانند. (آنندراج ) (انجمن آرا). ملحد. (ناظم الاطباء). بمعنی کافر از ساخته های دساتیر است . (یادداشت مولف ).

معنی راست پنجگاه

راست پنجگاه . [ پ َ ] (اِ مرکب ) نام مقام ششم در موسیقی ، دستگاه راست پنجگاه . هدایت گوید: «راست » در قدیم پرده (دایره )بوده است و پنجگاه شعبه ... تناسب راست ادواری با پنجگاه در این بوده است که هر دو

معنی راست پیشه

راست پیشه . [ ش َ / ش ِ ] (ص مرکب ) کسی که راستی و درستی پیشه دارد. که پیشه راست دارد.

معنی راست دل

راست دل . [ دِ ] (ص مرکب ) که دلی راست دارد. که دور از کجی و بددلی است . پاکدل : کسی را ندیدم از ایران سپاه بجز راست دل رستم نیکخواه . فردوسی . ازو پهلوان جست راه سخن که ای راست دل گوژپشت کهن .

معنی راست خوان

راست خوان . [ خوا / خا ] (نف مرکب ) کسی که خود را راست و درست بخواند. آنکه خود را بدرستی و صداقت معرفی کند. کسی که دعوی راستی کند : قوت جان است این ای راست خوان تا چه باشد قوت آن جان جان . مولوی .

معنی راست روده شدن

راست روده شدن . [ دَ / دِ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) در تداول عامه هیچ در معده نماندن و ناپخته و زود از دو سوی دفع شدن . (یادداشت مؤلف ). به قی و اسهال توأماً مبتلا شدن .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: