مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی رادیوآکتیویته


معنی رادیوآکتیویته

رادیوآکتیویته . [ ی ُ تی ت ِ ] (فرانسوی ، اِ مرکب ) اجسام رادیوآکتیو. در سال 1897 م . بکرل دانشمند فرانسوی ملاحظه نمود که چون املاحی از اورانیوم را در جعبه ٔ فلزی قرار دهیم با وجود آنکه با خارج ارتباطی ندارند املاح اورانیوم اشعه ای از خود بخارج میفرستند که بر روی صفحه حساس عکاسی اثر مینماید بعداً مادام کوری ملاحظه نمود که این خاصیت در توریوم نیز وجود دارد پس از آن بکشف ماده ٔ دیگری از سنگ معدن اورانیوم موفق شد موسوم به پشبلاند که فوق العاده فعال تر از اورانیوم خالص میباشد و از آن رو موفق به کشف رادیوم در املاح فوق الذکر گردید. امروزه در حدود 30 عنصر نظیر اورانیوم کشف شده است . این اجسام را رادیوآکتیو نامند و خاصیتی در این اجسام وجود دارد که این اجسام میتوانند بخودی خود اشعه ای خارج نمایند که به رادیوآکتیویته موسوم است . باید دانست که رادیوآکتیویته از خواص اتم میباشد و آزمایش نشان داده که این اشعه در اثر تجزیه ٔ هسته ٔ مرکزی اتم بوجود می آید. مهمترین عناصر رادیوآکتیو عبارتند از اورانیوم ، توریم ، رادیوم ، آکتینیوم . تشعشع اجسام رادیوآکتیو - از تأثیر یک حوزه ٔ مغناطیسی بر روی اشعه ٔ ایجادشده ٔ توسطیک جسم رادیوآکتیو معلوم شده که اجسام رادیوآکتیو دارای سه نوع اشعه میباشند. 1- اشعه ٔ a (آلفا) که از ذراتی تشکیل شده اند که دارای الکتریسته مثبت میباشنداین ذرات از هسته ٔ مرکزی اتم هلیوم (هلیون ) تشکیل شده اند این اشعه بطرف چپ حوزه مغناطیسی H منحرف میشوند این اشعه هوا را یونیزه مینمایند. قابلیت نفوذ آنها خیلی کم است بطوریکه یک صفحه کاغذ مانع عبور آنها میگردد. 2- اشعه ٔ b (بتا) که از ذراتیکه دارای الکتریسته منفی میباشند تشکیل شده و با سرعت زیادی پرتاب میشوند و این ذرات که از الکترن تشکیل شده با سرعت 290000 کیلومتر در ثانیه حرکت مینمایند. این اشعه ٔ b نظیر اشعه ٔ کاتودیک میباشند ولیکن سرعت و قابلیت نفوذشان بیشتر است و بطرف راست حوزه ٔ مغناطیسی H منحرف میشوند. 3- اشعه ٔ g (گاما) که از اشعه X با طول موج فوق العاده کوتاه تشکیل شده اند و بهیچوجه حوزه ٔ مغناطیسی بر روی آنها اثر نداشته و بطور مستقیم خارج میشوند چون طول موج آنها کوتاه و در حدود 0/01 انگسترن میباشد قابلیت نفوذ این اشعه فوق العاده است . بطوریکه بعضی از انواع اشعه ٔ g حاصل از رادیوم میتوانند از ورقه ٔ سرب به ضخامت چندین سانتیمتر عبور نمایند امروزه فرض میکنند که اشعه ٔ X از برخورد اشعه b با اتمهای اجسام رادیوآکتیو حاصل میشوند. تشعشع اجسام رادیوآکتیو با آزاد شدن مقداری انرژی بشکل حرارت همراه است مادام کوری با قرار دادن رادیوم در یک کالریمتر ملاحظه نمود که یک گرم رادیوم در یک کالریمتر پس از یک ساعت 135 کالری حرارت تولید میکند. موارد استعمال اجسام رادیوآکتیو - در طب برای معالجه ٔ بعضی از امراض از قبیل سرطان و سل بکار میرود و برای این منظور بیشتر از رادیوم استفاده میشود. (فیزیک سال ششم طبیعی رفیعزاده بروخیم حاج سیدجوادی ).

معنی رادیوآکتیویته- ترجمه رادیوآکتیویته برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد رادیوآکتیویته اینجا را کلیک کنید

هم معنی رادیوآکتیویته


ترجمه رادیوآکتیویته


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه رادیوآکتیویتهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی رادیوم

رادیوم . [ ی ُ ] (فرانسوی ، اِ) ماده ای است فلزی که در سال 1898 م . بتوسط پیر کوری و زنش مادام کوری و ژبمون کشف شد، مادام کوری در ضمن تجسس خاصیت رادیوآکتیویته در سنگهای معدنی اورانیوم متوجه شد که بع

معنی رادیولژی

رادیولژی . [ ی ُ ل ُ ] (فرانسوی ، اِ مرکب ) یا پرتوشناسی دانش شناسایی پرتو مجهول یا اشعه ٔ ایکس و استفاده از آن برای امور پزشگی و درمان بیماریها. علم استفاده از اشعه ٔ مجهول برای معالجه و تشخیص ناخو

معنی رادیوسکپی

رادیوسکپی . [ ی ُ ک ُ ] (فرانسوی ، اِ مرکب ) مشاهده ٔ مستقیم درون اجسام کدر بکمک اشعه ٔ نافذ «اشعه ٔ مجهول » که بدرون آن تابانیده میشود . پرتوبینی . از این کار در پزشگی به منظور تشخیص بیماری و

معنی راذان

راذان . (اِخ ) دهی است نزدیک مدینة، و در حدیث عبداﷲبن مسعود آمده است و مرةبن عبداﷲ النهدی درباره آن گفته است : ایا بیت لیلی ان لیلی مریضة براذان لاخال لدیها و لا عمم و یا بیت لیلی لو شهدتک اعولت علی

معنی رادیوگرافی

رادیوگرافی . [ ی ُ گ ِ ] (فرانسوی ، اِ مرکب ) عمل عکس برداری با اشعه ٔ مجهول .

معنی رادیو

رادیو. [ ی ُ ] (فرانسوی ، اِ) از «بی سیم - پرتو مجهول » مصدر آن رادیه ، بمعنی شعاع دادن ، شعاع افکندن ، پرتو دادن ، پرتو افکندن که بصورت اسمی و صفتی هر دو بکار رود در صورت صفتی بمعنی مشعشع و نور

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: