مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پینو


معنی پینو

پینو. (اِ) ماستینه . (خلاص ). دوغ ترش بود که خشک کرده باشند یعنی کشک . (فرهنگ اسدی نخجوانی ). بینو. کشک . قروت . ترف . پینوک . کریز. عبیثة. غبیثة. صنقعر. (منتهی الارب ) : شعر ژاژ از دهان من شکر است شعر نیک از دهان تو پینو. طیان . نیکی بگزین و بد به نادان ده روغن به خرد جدا کن از پینو. ناصرخسرو. وز خس از خار به بیگاه و گاه روغن و پینو کنی و دوغ و ماست . ناصرخسرو. و طعام از غوره و سماق و زرشک و انار دانک و پینو باید داد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). چو کعب الغزالست پینو ولیکن نه با طعم کب الغزالست پینو. معزی . اگر بضاعت مزجاة پشم و پینو بود نبود گندم و جو نیز جز که تخم گیاه میان تخم گیاه و میان پینو و پشم بسی نبود تفاوت چو عقل بیند راه بدل ستاند از ایشان بجای پینو و پشم چه شعرهای رکیک و چه نثرهای تباه . سوزنی . ببین که میر معزی چه خوب میگوید حدیث هیأت پینو وشکل کعب غزال . انوری . ترا نظیر که گوید جز آنکه نشنیده است حدیث هیأت پینو و شکل کعب غزال . رفیعالدین لنبانی . سرفراز آئیم از جنس کسانی که ز جهل شکر شکر ندانند بذوق از پینو. زکی مراغه ای . وطیئة؛ پینو شکرآمیخته . علاثة؛ پینو و روغن بهم آمیخته . ثور؛ لخت بزرگ از پینو. (منتهی الارب ). || جغرات چکیده که بتازی اقط گویند. (شرفنامه ٔ منیری ). ماست چکیده که روغن آنرانگرفته باشند. (برهان ). جغرات خشک کرده که غربا از آن نانخورش سازند. (غیاث ). جغرات چک زده که هنوز مسکه از آن بیرون نیاورده باشند. (شرفنامه ٔ منیری ). || مطلق جغرات . (غیاث ).

معنی پینو- ترجمه پینو برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پینو اینجا را کلیک کنید

هم معنی پینو


ترجمه پینو


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پینومطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پیه

پیه .(اِ) شحم . پِه ْ. وزد. پی . حمیش . چربوی گذاخته ٔ حیوان . چربوی گوسفند و دیگر جانوران . چیزی سپید که بر گوشت مانند روغن منجمد میباشد و آنرا به عرف چربی گویند. (غیاث ). قسمی چربی که در بعض اعضاء ح

معنی پیه

پیه . [ پ َ ی َ / ی ِ ] (ص ) تابع و پیرو. (برهان ).

معنی پینولس

پینولس . [ نُلْس ْ ] (اِخ ) نام کرسی بخش «هت - لوآر» ازآرندیسمان به ریکد به فرانسه . دارای 360 تن سکنه .

معنی پینه کاری

پینه کاری . [ ن َ / ن ِ ] (حامص مرکب ) عمل پینه کار. وصالی .

معنی پینوزو

پینوزو. [ ن ُ زُ ] (اِخ ) قصبه ای است در خطه ٔ والنسیا (بلنسیه ) از اسپانیا در ایالت آلیکنت و در 47 هزارگزی جنوب غربی آلیکنت در کنار یکی از انهار تابعه ٔ نهر سگوره واقع است و قسمت علیای آن محتوی مقد

معنی پینووا

پینووا. (اِ مرکب ) آش کشک و آش قروت را گویند چه وا بمعنی آش است . (برهان ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter