مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پیروزگون


معنی پیروزگون

پیروزگون . (ص مرکب ) پیروزه گون .چون فیروزه . برنگ فیروزه . بسان فیروزه : بسی رفتم پس آز اندرین پیروزگون بشکم کم آمد عمر و نامد مایه آز و آرزو را کم . ناصرخسرو. تو پنداری که نسرین و گل زرد بباریده است بر پیروزگون لاد. ناصرخسرو.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پیروزگون اینجا را کلیک کنید

هم معنی پیروزگون


ترجمه پیروزگون


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پیروزگونمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پیروزه تخت

پیروزه تخت . [ زَ / زِ ت َ ] (اِ مرکب ) تخت از پیروزه کرده . سریری از پیروزه ساخته . تخت برنگ پیروزه یا پیروزه درو درنشانیده : بر آن پیروزه تخت ازتاجداران رها کردند می بر جرعه خواران . نظامی .

معنی پیروزگرد

پیروزگرد. [ گ ِ ] (اِخ ) شهری که پیروزشاه عجم ساخته و اکنون بروجرد گردیده (اما گفته ٔ اخیر بر اساسی نیست ).

معنی پیروزه پیکر

پیروزه پیکر. [ زَ / زِ پ َ / پ ِ ک َ ] (ص مرکب ) دارای پیکری از پیروزه ، یا برنگ پیروزه . دارای پیکری فیروزه ای . - گنبد پیروزه پیکر ؛ مجازاً آسمان : که کرد این گنبد پیروزه پیکر چنین بی روزن و بی بام

معنی پیروزه ایوان

پیروزه ایوان . [ زَ / زِ اَ / اِ ] (اِ مرکب ) ایوانی از پیروزه . ایوانی برنگ پیروزه . مجازاً، آسمان : ز عمر اینجهانی هر که حق خویش بشناسد برون باید شدنش از زیر این پیروزه ایوانها. ناصرخسرو. چو ز ای

معنی پیروزشاه

پیروزشاه . (اِخ ) پادشاه ساسانی . رجوع به پیروز و فیروز شود : همی خواندندیش پیروزشاه همی بود یکچند با تاج و گاه . فردوسی . سپاهی بیاورد پیروزشاه که از گرد تاریک شد چرخ ماه . فردوسی .

معنی پیروزه طشت

پیروزه طشت . [ زَ / زِ طَ ] (اِ مرکب ) طشتی از فیروزه . تشت فیروزه . || مجازاً، آسمان : مرا دل چون تنور آهنین شد از آن طوفان همی بارم بدامن درین پیروزه طشت از خون چشمم همه آفاق شد بیجاده معدن اگر

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: