مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پیروزه پیکر


معنی پیروزه پیکر

پیروزه پیکر. [ زَ / زِ پ َ / پ ِ ک َ ] (ص مرکب ) دارای پیکری از پیروزه ، یا برنگ پیروزه . دارای پیکری فیروزه ای . - گنبد پیروزه پیکر ؛ مجازاً آسمان : که کرد این گنبد پیروزه پیکر چنین بی روزن و بی بام و بی در. ناصرخسرو. زود بینی چون بنات النعش کشتی سرنگون گر روی بر باد این پیروزه پیکر بادبان . خاقانی .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پیروزه پیکر اینجا را کلیک کنید

هم معنی پیروزه پیکر


ترجمه پیروزه پیکر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پیروزه پیکرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پیروزگون

پیروزگون . (ص مرکب ) پیروزه گون .چون فیروزه . برنگ فیروزه . بسان فیروزه : بسی رفتم پس آز اندرین پیروزگون بشکم کم آمد عمر و نامد مایه آز و آرزو را کم . ناصرخسرو. تو پنداری که نسرین و گل زرد بباریده

معنی پیروزه گرد

پیروزه گرد. [ زَ گ ِ ] (اِخ ) نام شهری بناکرده ٔ پرویز پادشاه ایران ، اکنون به بروگرد معروف است . (انجمن آرای ناصری ).

معنی پیروزه فام

پیروزه فام . [ زَ/ زِ ] (ص مرکب ) پیروزه رنگ . برنگ و گونه ٔ فیروزه .

معنی پیروزه ٔ بواسحاق...

پیروزه ٔ بواسحاقی . [ زَ / زِ ی ِ اِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) فیروزه ٔ منسوب به کان بواسحاق به نیشابور. پیروزه ٔآن کان را بواسحاقی گویند. (از برهان ) : راستی خاتم پیروزه ٔ بواسحاقی خوش درخشید ولی د

معنی پیروزه ایوان

پیروزه ایوان . [ زَ / زِ اَ / اِ ] (اِ مرکب ) ایوانی از پیروزه . ایوانی برنگ پیروزه . مجازاً، آسمان : ز عمر اینجهانی هر که حق خویش بشناسد برون باید شدنش از زیر این پیروزه ایوانها. ناصرخسرو. چو ز ای

معنی پیروزه پوش

پیروزه پوش . [ زَ / زِ ] (ن مف مرکب ) پوشیده از پیروزه . پیروزه درو درنشانیده : تو گفتی که بر تخت پیروزه پوش گهر ریخت هندوی گوهرفروش . اسدی (گرشاسب نامه ). || (نف مرکب ) پوشنده ٔ پوشش پیروزه ای .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<