مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پله آس و ملی ز...


معنی پله آس و ملی ز...

پله آس و ملی زاندر. [ پْل ِ/ پ ِ ل ِ وَ م ِ ] (اِخ ) نمایشنامه ٔ غنائی شامل ده بخش و سیزده پرده . رساله ٔ مستخرج از درام موریس مترلینک به همین نام و موسیقی آن تصنیف کلود دبو می باشد (1902م .). این تصنیف به علّت تازگی سبک نمایش و لحن موسیقی خود قابل توجه است .

معنی پله آس و ملی ز...- ترجمه پله آس و ملی ز... برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پله آس و ملی ز... اینجا را کلیک کنید

هم معنی پله آس و ملی ز...


ترجمه پله آس و ملی ز...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پله آس و ملی ز...مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پله سرا

پله سرا. [پ َ ل َ س َ ] (اِخ ) نام قریه ای از دهستان نشتادر تنکابن . (سفرنامه ٔ مازندران و استراباد رابینو ص 106).

معنی پلو پونز

پلو پونز. [ پ ِ ل ُ پ ُ ن ِ ] (اِخ ) پلوپونس . پلوپونزوس . شبه جزیره ٔ جنوبی یونان است که خود به شبه جزیره های متعدد تقسیم شده . این ناحیه را نخست بنام ساکنین قدیمی آن پلاسژیا میخواندند و بعدها بنام

معنی پلهیم

پلهیم . [ ] (اِ) به لغت طبری غالیسس است که به یونانی بمعنی منتن الرایحه است و در قانون در حرف عین آمده است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن در لفظ پلهیم و غالیسس ). در مفردات قانون این کلمه را نیافتیم .

معنی پلوآرت

پلوآرت . [ پْلو / پ ُ رِ ] (اِخ ) مرکز بخشی از ایالت کت دو نور در شهرستان لانیون دارای 2502 تن سکنه و راه آهن .

معنی پله چفته

پله چفته . [ پ ُ ل َ / ل ِ چ ِ ت َ / ت ِ ] (اِ مرکب ) در اصفهان بازی الک دولک را گویند. رجوع به الک دولک شود.

معنی پله

پله . [ پ ِ ل َ / ل ِ ] (اِ) ابریشم بود و آنچه کرم ابریشم بر خود تنیده باشد. (برهان قاطع). پیله || پلک چشم . (سروری ). || درخت بیدی که برگش پنجه راماند و بعضی گویند درخت بیدمشکی است که بیدمشک آن پنجه

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: