مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پطروناس


معنی پطروناس

پطروناس . [ پ ِ ] (اِخ ) (به معنی زندگانی پدرش ) و او مرد مسیحی رومی بود که بعضی برآنند که از جمله ٔ هفتاد شاگرد بوده بعداسقوف پوطیولی شد و در آنجا در 4 تشرین دوم بدرجه ٔ شهادت رسید. بنابراین اهالی شهر برای او عید سالیانه نگاه میداشتند و در باب 16:14 نامه ٔ رومانیان مینویسد که پولس وی را سلام میفرستد. (قاموس کتاب مقدس ).

معنی پطروناس- ترجمه پطروناس برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پطروناس اینجا را کلیک کنید

هم معنی پطروناس


ترجمه پطروناس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پطروناسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پف

پف . [ پ ُ ] (اِ صوت ) بادی بود که از دهان بدرآرند برای کشتن چراغ یا تیز کردن آتش یا سرد کردن چیزی گرم و امثال آن . پفو. فوت . دم . باد : معاذاﷲ که من نالم ز چشمش وگر شمشیر بارد ز آسمانش بیک پف خ

معنی پف فل

پف فل . [ پْف ِ / پ ِ ف ِ ف ِ ] (اِخ ) تئوفیل - کُنار. داستانسرا و ادیب آلمان متولد در کلمار بسال 1736 م . و متوفی در همان محل بسال 1809.

معنی پطرونه خلیل

پطرونه خلیل . [ پ َ ن َ خ َ ] (اِخ ) در دوره ٔ سلطان احمدخان ثالث یکی از ضباط ینی چریها و از مردم آرناؤدستان (آلبانی ) بود و چون با خلیل پهلوان ینی چری آغاسی و رفقای او به پاره ای اعمال مفسدانه برخاس

معنی پطرس پاطریسیوس

پطرس پاطریسیوس . [ پ ِ رُ ] (اِخ ) نام سفیری است که از جانب دربار بیزانس بحضور خسرو اول [ انوشروان ] بسفارت سیاسی فرستاده شد و عامل مصالحه ٔ سال 652 م . گردید وی سفرنامه ٔ تاریخی نوشته است که بعضی قطع

معنی پطروباس

پطروباس . [ پ ِ ] (اِخ ) مسیحی رومانی که پولس در رساله ای به رومانیان 16:14 وی را سلام میفرستد در خانواده ٔ امپراطور، یک یا دو نفر به این اسم بودند فی 1:13 و 4:22. (قاموس کتاب مقدس ).

معنی پطمس

پطمس . [ ] (اِخ ) در کتاب قاموس مقدس آمده است مکا 1:9 جزیره ای است در ارخیبل (مجمعالجزایر - گنگبار) روم که فعلا آنرا پطمه گویند و اندازه ٔ بعد مسافت از طرف جنوبی ساموس بدانجا تخمیناًبیست میل و از طرف

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter