مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پطرس پاطریسیوس


معنی پطرس پاطریسیوس

پطرس پاطریسیوس . [ پ ِ رُ ] (اِخ ) نام سفیری است که از جانب دربار بیزانس بحضور خسرو اول [ انوشروان ] بسفارت سیاسی فرستاده شد و عامل مصالحه ٔ سال 652 م . گردید وی سفرنامه ٔ تاریخی نوشته است که بعضی قطعاتش در نامه ٔ گزارش سفارتها نقل شده و باقی مانده است .

معنی پطرس پاطریسیوس- ترجمه پطرس پاطریسیوس برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پطرس پاطریسیوس اینجا را کلیک کنید

هم معنی پطرس پاطریسیوس


ترجمه پطرس پاطریسیوس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پطرس پاطریسیوسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پطاس محرق

پطاس محرق . [ پ ُ س ِ م ُ ح َ ر رِ ] (اِ مرکب ) هیدرات پطاسیم که سمّی قوی است و آنرا پطاس محرّق نیز گویند تا از پطاس تجارتی که کربنات پطاسیم غیرخالص است ممتاز باشد. پطاس اکّال یا محرق جسمی بازی و

معنی پطرزبورگ

پطرزبورگ . [ پ ِ طِ ] (اِخ ) سن پطرزبورغ . رجوع به بترسبورگ شود.

معنی پطمس

پطمس . [ ] (اِخ ) در کتاب قاموس مقدس آمده است مکا 1:9 جزیره ای است در ارخیبل (مجمعالجزایر - گنگبار) روم که فعلا آنرا پطمه گویند و اندازه ٔ بعد مسافت از طرف جنوبی ساموس بدانجا تخمیناًبیست میل و از طرف

معنی پف کردن

پف کردن . [ پ ُ ک َ دَ ] (مص مرکب ) دهن را بسته از میان دو لب دم برآوردن و دمیدن برای تیز کردن یا کشتن آتشی یا سرد شدن حارّی . دمیدن . فوت کردن . (در تداول عوام ) : هر آن شمعی که ایزد برفروزد هر آن

معنی پطرس

پطرس . [ پ ِ رُ ] (اِخ ) یا بطرس یا فطرس حواری در کتاب قاموس مقدس آمده است : در زبان سریانی پطرس را کیفاس خوانند یعنی سنگ و او یکی از جمله ٔ دوازده حواری و هم یکی از آن سه نفر اصحاب خاص خداوند بود م

معنی پطاس اکال

پطاس اکال . [ پ ُ اَ ک ک ] (اِ مرکب ) رجوع به پطاس محرق شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter