مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پطرزبورغ


معنی پطرزبورغ

پطرزبورغ . [ پ ِ طِ ] (اِخ ) رجوع به پترسبورگ شود.

معنی پطرزبورغ- ترجمه پطرزبورغ برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پطرزبورغ اینجا را کلیک کنید

هم معنی پطرزبورغ


ترجمه پطرزبورغ


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پطرزبورغمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پطاس محرق

پطاس محرق . [ پ ُ س ِ م ُ ح َ ر رِ ] (اِ مرکب ) هیدرات پطاسیم که سمّی قوی است و آنرا پطاس محرّق نیز گویند تا از پطاس تجارتی که کربنات پطاسیم غیرخالص است ممتاز باشد. پطاس اکّال یا محرق جسمی بازی و

معنی پطرس

پطرس . [ پ ِ رُ ] (اِخ ) غالی پاشا. رجوع به غالی پاشا و بطرس شود.

معنی پطرگراد

پطرگراد. [ پ ِ رُ ] (اِخ ) یا پطروگراد. رجوع به پترسبورگ و سن پترسبورگ و لنین گراد و پطر شود.

معنی پطمس

پطمس . [ ] (اِخ ) در کتاب قاموس مقدس آمده است مکا 1:9 جزیره ای است در ارخیبل (مجمعالجزایر - گنگبار) روم که فعلا آنرا پطمه گویند و اندازه ٔ بعد مسافت از طرف جنوبی ساموس بدانجا تخمیناًبیست میل و از طرف

معنی پطاس اکال

پطاس اکال . [ پ ُ اَ ک ک ] (اِ مرکب ) رجوع به پطاس محرق شود.

معنی پطرزبورگ

پطرزبورگ . [ پ ِ طِ ] (اِخ ) سن پطرزبورغ . رجوع به بترسبورگ شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter