مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پاکیزه مغز


معنی پاکیزه مغز

پاکیزه مغز. [ زَ / زِ م َ ] (ص مرکب ) پاک مغز. پاکرای . که مغز و اندیشه ٔ پاک و درست دارد. زیرک . تیزهوش . تیزویر. که عقل و فکر رسا دارد : یکی پرخرد مرد پاکیزه مغز که بودش زبان پر ز گفتار نغز. فردوسی . ولیکن یکی داستانست نغز اگر بشنود مرد پاکیزه مغز. فردوسی . چه گفت آن خردمند پاکیزه مغز کجا داستان زد ز پیوند نغز. فردوسی . که بیداردل بود و پاکیزه مغز زبان چرب و شایسته ٔ کار نغز. فردوسی . بدو گفت کای پیر پاکیزه مغز همه رای و گفتارهای تو نغز. فردوسی . ابا پند و اندرز و گفتار نغز بزرگان ایران پاکیزه مغز... فردوسی . نهادند خوان وخورشهای نغز بنزد شهنشاه پاکیزه مغز. فردوسی . بدانست کان پیر پاکیزه مغز بزرگست وشایسته ٔ کار نغز. فردوسی . چو سالار شاه این سخنهای نغز [ شاهنامه ] بخواند ببیند بپاکیزه مغز ز گنجش من ایدر شوم شادمان کز او دور بادا بد بدگمان . فردوسی . بیاورد خوان با خورشهای نغز جوان پرمنش بود و پاکیزه مغز. فردوسی .

معنی پاکیزه مغز- ترجمه پاکیزه مغز برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پاکیزه مغز اینجا را کلیک کنید

هم معنی پاکیزه مغز


ترجمه پاکیزه مغز


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پاکیزه مغزمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پاکیزه مرد

پاکیزه مرد. [ زَ / زِ م َ ] (اِ مرکب ) پاک مرد. صالح : زمانی بیاید که پاکیزه مرد شود خوار چون آب دانش بخورد. فردوسی .

معنی پاکیزه طبع

پاکیزه طبع. [ زَ / زِ طَ ] (ص مرکب ) پاک طبع : چه نیکوخصال و چه نیکوفعالی چه پاکیزه طبعی ّ و پاکیزه رائی . فرخی .

معنی پاگزس

پاگزس . [زُ ] (اِخ ) پاگزُ. (اِخ )یکی از جزایر ایونی در 13 هزارگزی کرُفو. و آن از همه ٔ جزایر ایونی خردتر است و 8 هزارگز طول دارد و ازآن و جزیره ٔ آنتی پاگزُس ناحیه ٔ مستقلی در ایالت کرُفو تشکیل شود

معنی پاگابوی

پاگابوی . (ص ) مبرا از معاصی و کبائر یعنی عفیف و معصوم . این لغت در فرهنگ شعوری آمده ولی جای دیگر دیده نشده است . و ظاهراً مجعول است .

معنی پاگانی

پاگانی . (اِخ ) نام خاندانی ایتالیائیست که از آن دوده نقاشان بزرگ برخاسته و از جمله ونسنزو پاگانی مولد او در مونت روبیانو دراواخر مائه ٔ پانزدهم میلادی بود و در حدود سال 1529م .935/ هَ . ق . بنقاش

معنی پاکیزه سرشت

پاکیزه سرشت . [ زَ / زِ س ِ رِ ] (ص مرکب ) پاک طینت . پاک نهاد. پاک فطرت . پاک سرشت : عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت . حافظ.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: