مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی پاکیزه خلق


معنی پاکیزه خلق

پاکیزه خلق . [ زَ / زِ خ ُ ] (ص مرکب ) مهذب : تهذیب ؛ پاکیزه خلق کردن . (تاج المصادر بیهقی ).

معنی پاکیزه خلق- ترجمه پاکیزه خلق برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد پاکیزه خلق اینجا را کلیک کنید

هم معنی پاکیزه خلق


ترجمه پاکیزه خلق


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه پاکیزه خلقمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی پاکیزه کردن

پاکیزه کردن . [ زَ / زِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) تقدیس . تهذیب . (دهار) (تاج المصادر). || تنظیف . پاک کردن .

معنی پاکیزه دلی

پاکیزه دلی . [ زَ / زِ دِ ] (حامص مرکب ) پاکدلی : پاکیزه دل است این ملک شرق و ملک را پاکیزه دلی باید و پاکیزه دهائی . منوچهری (دیوان چ دبیر سیاقی ص 96).

معنی پاکیزه طبع

پاکیزه طبع. [ زَ / زِ طَ ] (ص مرکب ) پاک طبع : چه نیکوخصال و چه نیکوفعالی چه پاکیزه طبعی ّ و پاکیزه رائی . فرخی .

معنی پاکیزه دل

پاکیزه دل . [ زَ / زِ دِ ] (ص مرکب ) پاکدل . که دل پاک دارد. که اعتقاد پاک دارد : زبان باز بگشاد مرد جوان که پاکیزه دل بود و روشن روان . فردوسی . زین دادگری باشی و زین حق بشناسی پاکیزه دلی پاک تن

معنی پاکیزه سرشت

پاکیزه سرشت . [ زَ / زِ س ِ رِ ] (ص مرکب ) پاک طینت . پاک نهاد. پاک فطرت . پاک سرشت : عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت . حافظ.

معنی پاکیزه پاسخ

پاکیزه پاسخ . [ زَ / زِ س ُ ] (ص مرکب ) نیکوجواب : شنیدم که بر شاه فرخ بود که دستور پاکیزه پاسخ بود. ابوشکور.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: