مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نوروز بزرگ


معنی نوروز بزرگ

نوروز بزرگ . [ ن َ / نُو زِ ب ُ زُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نام نغمه ای از موسیقی . (غیاث اللغات ) (از برهان قاطع). نام نوائی است .(انجمن آرا). نام لحنی است . (جهانگیری ) : مطربان ساعت به ساعت بر نوای زیر و بم گاه سروستان زنند امروز و گاهی اشکنه گاه زیر قیصران و گاه تخت اردشیر گاه نوروز بزرگ و گه نوای بسکنه . منوچهری . نوروز بزرگم بزن ای مطرب امروز زیراکه بود نوبت نوروز به نوروز. منوچهری . || نوروز خاصه است که ششم فروردین ماه بود. (برهان قاطع) (آنندراج ). ششم فروردین ماه . (جهانگیری ) : میمون و خجسته باد بر تو نوروز بزرگ و روز تحویل . ظهیر (از جهانگیری ). || نوروزِ سالی است که سال قبل آن سیصدوشصت وشش روز بوده است ، و این در هر چهار سال یک بار اتفاق افتد. (یادداشت مؤلف ).

معنی نوروز بزرگ- ترجمه نوروز بزرگ برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نوروز بزرگ اینجا را کلیک کنید

هم معنی نوروز بزرگ


ترجمه نوروز بزرگ


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نوروز بزرگمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نوروز خردک

نوروز خردک . [ ن َ / نُو زِ خ ُ دَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نغمه ای است از موسیقی . (برهان قاطع) (آنندراج ). لحنی است . (جهانگیری ). نغمه ای است که در آواز راست پنجگاه و آواز همایون نواخته می شود. نو

معنی نوره مالی

نوره مالی . [ رَ / رِ ] (حامص مرکب ) نوره کشی . واجبی کشیدن . رجوع به نوره کشیدن شود : او بی پروا به نوره مالی و مرا دل بر سرآن موی میان می لرزد. سعیدای اشرف (از آنندراج ).

معنی نوروز

نوروز. [ ن َ / نُو ] (اِ مرکب ) روز اول ماه فروردین که رسیدن آفتاب است به نقطه ٔاول حمل . (غیاث اللغات ). روز اول فروردین که رسیدن آفتاب به برج حمل است و ابتداء بهار است و این را نوروز کوچک و نوروز عا

معنی نوره کشیده

نوره کشیده . [ رَ / رِ ک َ / ک ِ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) سترده موی . نوره مالیده . بی مو.

معنی نوره کشی

نوره کشی . [ رَ / رِ ک َ / ک ِ ] (حامص مرکب ) نوره کشیدن . موهای زاید بدن را با مالیدن نوره زایل کردن .

معنی نوروز رهاوی

نوروز رهاوی . [ ن َ / نُو زِ رَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گوشه ای از شعبه ٔ روی عراق . (رساله ٔ بهجت الروح ص 141).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: