مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نوروز بزرگ


معنی نوروز بزرگ

نوروز بزرگ . [ ن َ / نُو زِ ب ُ زُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نام نغمه ای از موسیقی . (غیاث اللغات ) (از برهان قاطع). نام نوائی است .(انجمن آرا). نام لحنی است . (جهانگیری ) : مطربان ساعت به ساعت بر نوای زیر و بم گاه سروستان زنند امروز و گاهی اشکنه گاه زیر قیصران و گاه تخت اردشیر گاه نوروز بزرگ و گه نوای بسکنه . منوچهری . نوروز بزرگم بزن ای مطرب امروز زیراکه بود نوبت نوروز به نوروز. منوچهری . || نوروز خاصه است که ششم فروردین ماه بود. (برهان قاطع) (آنندراج ). ششم فروردین ماه . (جهانگیری ) : میمون و خجسته باد بر تو نوروز بزرگ و روز تحویل . ظهیر (از جهانگیری ). || نوروزِ سالی است که سال قبل آن سیصدوشصت وشش روز بوده است ، و این در هر چهار سال یک بار اتفاق افتد. (یادداشت مؤلف ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نوروز بزرگ اینجا را کلیک کنید

هم معنی نوروز بزرگ


ترجمه نوروز بزرگ


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نوروز بزرگمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نوروز کیقبادی

نوروز کیقبادی . [ ن َ / نُو زِ ک َ / ک ِ ق ُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) در موسیقی ، نوروز بزرگ . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به نوروز بزرگ شود : دستانهای چنگش سبزه ی ْ بهار باشد نوروز کیقبادی وآزادوار ب

معنی نوروز بیاتی

نوروز بیاتی . [ ن َ / نُو زِ ب َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) در موسیقی ، یکی از شعب بیست وچهارگانه ٔ موسیقی قدما و آن پنج نغمه است و از طرفین نغمات برای تزیین بر آن اضافه کنند، لحن آن محزون و رقت انگیز

معنی نوروز اصل

نوروز اصل . [ ن َ / نُو زِ اَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) در موسیقی ، یکی از آوازهای شش گانه ٔ قدما. این آواز با عراق ، زیرافکند، اصفهان و حسینی مناسب است . (فرهنگ فارسی معین ). به نظر میرسد که همان نور

معنی نوروز خارا

نوروز خارا. [ ن َ /نُو زِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) در موسیقی ، نام شعبه ای است از مقام نوا. (بهجت الروح ص 140) (جهانگیری ) (انجمن آرا) (رشیدی ) (غیاث اللغات ) (برهان قاطع) (آنندراج ). نوروز خردک . (ف

معنی نوروز جلالی

نوروز جلالی . [ ن َ / نُو زِ ج َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) جشن نوروز که در زمان جلال الدین ملکشاه طبق تقویم جلالی در آغاز برج حمل تثبیت شد. رجوع به نوروز شود.

معنی نورهان

نورهان . [ ن َ / نُو رَ ] (اِمرکب ) نوراهان . (رشیدی ) (جهانگیری ) (برهان ) (آنندراج ). نورهانی . (برهان قاطع) (رشیدی ). ره آورد که برای دوستان آرند. (از رشیدی ). تحفه . سوغات . (غیاث اللغات ). چیزی ک

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<