مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نورهانی


معنی نورهانی

نورهانی . [ ن َ /نُو رَ ] (اِ) نورهان . (رشیدی ) (برهان قاطع). رجوع به نورهان و نوراهان در تمام معانی شود : یافته از تو با هزاران لطف خلعت و نورهانی دگران . مسعودسعد (از رشیدی ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نورهانی اینجا را کلیک کنید

هم معنی نورهانی


ترجمه نورهانی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نورهانیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نوروز عجم

نوروز عجم . [ ن َ / نُو زِ ع َ ج َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) شعبه ای است از موسیقی قدیم مناسب با حسینی که در راست پنجگاه نواخته شود. (فرهنگ فارسی معین ). شعبه ای است از مقام رهاوی ، از ششمین نغمه است

معنی نوره کشیده

نوره کشیده . [ رَ / رِ ک َ / ک ِ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) سترده موی . نوره مالیده . بی مو.

معنی نورهان

نورهان . [ ن َ / نُو رَ ] (اِمرکب ) نوراهان . (رشیدی ) (جهانگیری ) (برهان ) (آنندراج ). نورهانی . (برهان قاطع) (رشیدی ). ره آورد که برای دوستان آرند. (از رشیدی ). تحفه . سوغات . (غیاث اللغات ). چیزی ک

معنی نوره کشیدن

نوره کشیدن . [ رَ / رِ ک َ / ک ِ دَ ] (مص مرکب ) نوره به کار داشتن . (یادداشت مؤلف ). مالیدن نوره به بدن . واجبی کشیدن . (فرهنگ فارسی معین ). ستردن مو. نوره مالیدن . موهای زاید بدن را با مالیدن نوره

معنی نوروز صبا

نوروز صبا. [ ن َ / نُو زِ ص َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نغمه ای است که در همایون و راست پنجگاه نواخته می شود. (فرهنگ فارسی معین ). شعبه ای است از مقام بوسُلیک ، از پنجمین نغمه است و نیم بانگ دارد. (به

معنی نوروز خارا

نوروز خارا. [ ن َ /نُو زِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) در موسیقی ، نام شعبه ای است از مقام نوا. (بهجت الروح ص 140) (جهانگیری ) (انجمن آرا) (رشیدی ) (غیاث اللغات ) (برهان قاطع) (آنندراج ). نوروز خردک . (ف

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<