مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نهان روشی


معنی نهان روشی

نهان روشی . [ ن ِ /ن َ رَ وِ ] (حامص مرکب ) اختفاء. (یادداشت مؤلف ).

معنی نهان روشی- ترجمه نهان روشی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نهان روشی اینجا را کلیک کنید

هم معنی نهان روشی


ترجمه نهان روشی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نهان روشیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نهان بینی

نهان بینی . [ ن ِ / ن َ هام ْ ] (حامص مرکب ) عمل و صفت نهان بین . رجوع به نهان بین شود.

معنی نهانسو

نهانسو. [ ن ِ / ن َ ] (اِ مرکب ) عالم پنهان . کنایه از عالم علوی است . (انجمن آرا) (آنندراج ).

معنی نهانداشت

نهانداشت . [ ن ِ / ن َ ] (مص مرکب مرخم ، اِمص مرکب ) کتمه . (منتهی الارب ). کتم . کتمان .

معنی نهان کش

نهان کش . [ ن ِ ک ُ ] (نف مرکب )که در خفا می کشد. که با پنبه سر می برد : چرخ نهان کش که پرده ساز خیال است پرده ٔ خاقانی آشکار برافکند. خاقانی . سرهای گردنان به شکر می برد لبت کآن لب نهان کش است چ

معنی نهانکار

نهانکار. [ ن ِ / ن َ ] (ص مرکب ) که پنهان از چشم دیگران کاری کند. که اعمال خویش از انظار پوشیده دارد. کنایه از ریاکار : محرم از بهر نهانکاران به کار آید حریف ما که پیدا می خوریم از کار محرم فارغیم .

معنی نهانداشته

نهانداشته . [ ن ِ / ن َ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) آنچه که از دیگران مخفی و پنهان دارند. || کنایه از اهل حرمسرا است : ای نهان داشتگان موی زسر بگشایید وز سر موی سر آغوش به زر بگشایید. خاقانی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: