مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نهانی گشای


معنی نهانی گشای

نهانی گشای . [ ن ِ / ن َ گ ُ ] (نف مرکب ) کنایه از منجم و ستاره شناس . (آنندراج ). رازگشا. غیب گو : سوم فیلسوفی نهانی گشای که باشد به راز فلک رهنمای . نظامی .

معنی نهانی گشای- ترجمه نهانی گشای برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نهانی گشای اینجا را کلیک کنید

هم معنی نهانی گشای


ترجمه نهانی گشای


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نهانی گشایمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نهاوة

نهاوة. [ ن َ وَ ] (ع مص ) متناهی بودن در عقل .نهی بودن . (از اقرب الموارد) (از المنجد). || خام و نیم پز بودن گوشت . (از متن اللغة). از استعمالات شاذ است . (از منتهی الارب ) (از متن اللغة). نهاء. نهائة

معنی نهایت

نهایت . [ ن ِ ی َ ] (ع اِ) نهایة. نهایه . پایان . انجام . انتها. آخر. غایت . عاقبت . حد. (ناظم الاطباء). کرانه . سرانجام . بن . تک . ته . سر. منتهی . (یادداشت مؤلف ) : و گر گوئی ملا باشد روا نبود که

معنی نهاوند

نهاوند. [ ن ِوَ ] (اِ) نام شعبه ای است از موسیقی . (رشیدی ) (جهانگیری ) (انجمن آرا) (برهان قاطع). نام پرده ای است از موسیقی که نیم شب سرایند. (غیاث اللغات ) : چنان کز سینه غم را بیخ برکند فروگفت این

معنی نهاوندی

نهاوندی . [ ن َ وَ ] (اِخ ) عبدالرحیم نهاوندی (میرزا...) از اعاظم علمای امامیه ٔ قرن اخیر است و اواخر عمر در تهران سکونت جست و در مدرسه ٔ مروی به تدریس پرداخت . حاشیه ٔ رسائل شیخ انصاری تألیف اوست .

معنی نهانزا

نهانزا. [ ن ِ / ن َ ] (نف مرکب ) در گیاه شناسی ، مخفی التناسل . گمزاد. مخفی الزهر، مانند خزه و قارچ . (لغات فرهنگستان ).

معنی نهانیچه

نهانیچه . [ ن ِ / ن َ چ َ / چ ِ ] (ق مرکب ) مخفیانه . بطور سر. در پنهانی . (ناظم الاطباء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: