مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نهانزا


معنی نهانزا

نهانزا. [ ن ِ / ن َ ] (نف مرکب ) در گیاه شناسی ، مخفی التناسل . گمزاد. مخفی الزهر، مانند خزه و قارچ . (لغات فرهنگستان ).

معنی نهانزا- ترجمه نهانزا برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نهانزا اینجا را کلیک کنید

هم معنی نهانزا


ترجمه نهانزا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نهانزامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نهاندار

نهاندار. [ ن ِ / ن َ ](نف مرکب ) پنهان کننده . مخفی دارنده . (ناظم الاطباء).

معنی نهاوند

نهاوند. [ ن ِوَ ] (اِ) نام شعبه ای است از موسیقی . (رشیدی ) (جهانگیری ) (انجمن آرا) (برهان قاطع). نام پرده ای است از موسیقی که نیم شب سرایند. (غیاث اللغات ) : چنان کز سینه غم را بیخ برکند فروگفت این

معنی نهان روشی

نهان روشی . [ ن ِ /ن َ رَ وِ ] (حامص مرکب ) اختفاء. (یادداشت مؤلف ).

معنی نهانچه

نهانچه . [ ن ِ / ن َ چ َ / چ ِ ] (اِ مرکب ) پوشیده و چیز پنهان و مخفی و راز. (ناظم الاطباء). رجوع به فرهنگ شعوری ج 2 ص 405 و نیز رجوع به نهانجای شود.

معنی نهانک

نهانک . [ ن ِ / ن َ ن َ ] (ق ) نهانی : چون نشنوی که دهر چه گوید همی ترا از رازهای رب نهانک بزیر لب . ناصرخسرو.

معنی نهانخانه

نهانخانه . [ ن ِ / ن َ خا ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) گنجینه و مخزنی که در میان دو دیوار یا گوشه ای از خانه سازند. (از برهان ) (از انجمن آرا). جای نهان داشتن سیم و زر و مانند آن که در میان دیوار یا گوشه ٔ

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: