مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نشاء


معنی نشاء

نشاء. [ ن َ ش َءْ ] (ع اِ) ج ِ ناشی ٔ. رجوع به ناشی ٔ شود. || ج ِ نش ء. رجوع به نش ء شود.

معنی نشاء- ترجمه نشاء برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نشاء اینجا را کلیک کنید

هم معنی نشاء

دارالانشاء: دبیرخانه
دبیرخانه: دارالانشاء


ترجمه نشاء

نشاء: ecesis
دارالانشاء: secratariate
نشاء زدن: transplant
انشاء: essay
انشاء: composition


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نشاء

سخن نیچه: خودپسندی ما از آنچه به بهترین نحو انجام می دهیم، می طلبد كه آن را سخت ترین كار بدانیم و این، سرمنشاء بسیاری از امور اخلاقی است.
سخن نیچه: خودپسندی ما از آنچه به بهترین نحو انجام می دهیم، می طلبد كه آن را سخت ترین كار بدانیم و این، سرمنشاء بسیاری از امور اخلاقی است.
سخن نیچه: پیشداوری درباره اخلاق به این معناست كه نیت اعمال را منشاء آنها می دانیم.
سخن نیچه: پیشداوری درباره اخلاق به این معناست كه نیت اعمال را منشاء آنها می دانیم.


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نشاپور

نشاپور. [ ن ِ ] (اِخ ) نام شهری است مشهور در خراسان و اصل آن نه شاپور است یعنی شهر شاپور، چه «نه » به فرس قدیم شهر راگویند. (برهان قاطع) (از غیاث اللغات ) : خراسان بدو داد با لشکری نشاپور با بلخ و م

معنی نشاب

نشاب . [ ن ِ ] (ع اِ) وتر. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || تیرها و سهم ، واحد آن نشابة و جمع آن نشاشیب است . (ناظم الاطباء) : مخالفت ز نشاب تو آنچنان جسته ست که از کمان تو در روز کارزار نشاب . مس

معنی نشاء

نشاء. [ ن َ ] (ع اِ) بوی خوش . نَشا. (منتهی الارب ). || نَشا. نشاسته . (از ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). رجوع به نشا شود.

معنی نشا

نشا. [ ن ِ ] (اِ) شامل . (برهان قاطع) (از برهان جامع). محتوی . (حاشیه ٔ برهان از برهان جامع). || بته ٔ پاره ای نباتات که از جائی به جای دیگر نقل کرده غرس کنند. بته ها که برای نشا کردن از زمین برکنده ب

معنی نش ء

نش ء. [ ن َش ْءْ ] (ع اِ) ابر بلند. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). سحاب مرتفع. (از المنجد) (از اقرب الموارد). یا ابر پاره که نخستین نمایان گردد. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء).

معنی نشابة

نشابة. [ ن ِ ب َ ] (ع اِمص ) حرفت و صنعت تیرسازی . || (اِ) تیر. ج ، نشاب . جج ، نشاشیب . (ناظم الاطباء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: