مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نشاء


معنی نشاء

نشاء. [ ن َ ] (ع اِ) بوی خوش . نَشا. (منتهی الارب ). || نَشا. نشاسته . (از ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). رجوع به نشا شود.

معنی نشاء- ترجمه نشاء برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نشاء اینجا را کلیک کنید

هم معنی نشاء

دارالانشاء: دبیرخانه
دبیرخانه: دارالانشاء


ترجمه نشاء

نشاء: ecesis
دارالانشاء: secratariate
نشاء زدن: transplant
انشاء: essay
انشاء: composition


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نشاء

سخن نیچه: خودپسندی ما از آنچه به بهترین نحو انجام می دهیم، می طلبد كه آن را سخت ترین كار بدانیم و این، سرمنشاء بسیاری از امور اخلاقی است.
سخن نیچه: خودپسندی ما از آنچه به بهترین نحو انجام می دهیم، می طلبد كه آن را سخت ترین كار بدانیم و این، سرمنشاء بسیاری از امور اخلاقی است.
سخن نیچه: پیشداوری درباره اخلاق به این معناست كه نیت اعمال را منشاء آنها می دانیم.
سخن نیچه: پیشداوری درباره اخلاق به این معناست كه نیت اعمال را منشاء آنها می دانیم.


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نش

نش . [ ن َ ] (اِ) سایه . (برهان قاطع) (انجمن آرا) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). با نسا قیاس شود. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). || سایه گاه که جای سایه است . (برهان قاطع) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). ب

معنی نشاب

نشاب . [ ن َش ْ شا ] (ع ص ) تیرگر. (منتهی الارب ) (مهذب الاسماء) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). تیرساز. (ناظم الاطباء). || رامی . تیرانداز. (از اقرب الموارد) (از المنجد). || تیرفروش . (فرهنگ خطی ). || آنک

معنی نشائة

نشائة. [ ن َ ءَ ] (ع اِمص ) نشاءة. آفرینش . (ناظم الاطباء). || (مص ) نش ء. نشاء. نشوء. نشاءة. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (المنجد). رجوع به نش ء شود.

معنی نشابة

نشابة. [ ن َش ْ شا ب َ ] (ع ص ) تأنیث نَشّاب . گویند: رجل نشاب و قوم نشابة. (اقرب الموارد). قوم نشابة؛ گروه تیرانداز. (از المنجد) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). || (اِ) تیر، خصوصاً تیر چوبی که

معنی نشاب

نشاب . [ ن ُش ْ شا ] (ع اِ) تیر. (آنندراج ) (منتهی الارب ) (مهذب الاسماء). سهام . مأخوذ از نشوب است و واحد آن نُشّابة است . ج ، نشاشیب . (از اقرب الموارد). تیرها. (از المنجد) : ز غنچه ٔ گل و از شا

معنی نشابة

نشابة. [ ن ُش ْ شا ب َ ] (ع اِ) واحد نشاب ، به معنی تیر. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به نُشّاب شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: