مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی نسیه محله


معنی نسیه محله

نسیه محله . [ ن ِس ْ ی ِ م َ ح َل ْ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گلیجان شهرستان شهسوار، در 4هزارگزی مغرب شهسوار و یک هزارگزی راه شهسوار به رامسر در جلگه ٔ مرطوب معتدل هوایی واقع است و 210 تن سکنه دارد. آبش از رودخانه ٔ چشمه کیله ، محصولش برنج و مرکبات ، شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

معنی نسیه محله- ترجمه نسیه محله برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد نسیه محله اینجا را کلیک کنید

هم معنی نسیه محله


ترجمه نسیه محله


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه نسیه محلهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی نسیه خوار

نسیه خوار. [ ن َس ْ / ن ِس ْ ی َ / ی ِ خوا / خا ] (نف مرکب ) که با نسیه گرفتن و به قرض بردن امتعه و ارزاق معیشت کند. که عادت به نسیه بردن دارد. نسیه بر. نسیه گیر. نسیه خور. رجوع به نسیه خور شود.

معنی نسیه خری

نسیه خری . [ ن َس ْ / ن ِس ْ ی َ / ی ِ خ َ ] (حامص مرکب ) عمل نسیه خر. نسیه بردن . نسیه خریدن . نسیه گرفتن .

معنی نشاب

نشاب . [ ن َش ْ شا ] (ع ص ) تیرگر. (منتهی الارب ) (مهذب الاسماء) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). تیرساز. (ناظم الاطباء). || رامی . تیرانداز. (از اقرب الموارد) (از المنجد). || تیرفروش . (فرهنگ خطی ). || آنک

معنی نشاءة

نشاءة. [ ن َ ءَ ] (ع اِ) آفرینش .(ناظم الاطباء). جهان . هستی . || آنچه راست برآمده باشد از گیاه و هنوز ستبر نشده باشد. (ناظم الاطباء). || (مص ) نش ء. رجوع به نش ء شود.

معنی نسیه فروش

نسیه فروش . [ ن َس ْ / ن ِس ْ ی َ / ی ِ ف ُ ] (نف مرکب ) که متاعش را به نسیه فروشد.

معنی نشائة

نشائة. [ ن َ ءَ ] (ع اِمص ) نشاءة. آفرینش . (ناظم الاطباء). || (مص ) نش ء. نشاء. نشوء. نشاءة. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (المنجد). رجوع به نش ء شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: