مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ناجلة


معنی ناجلة

ناجلة. [ ج ِ ل َ ] (ع ص ) تأنیث ناجل . ج ، ناجلات و نواجل .

معنی ناجلة- ترجمه ناجلة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ناجلة اینجا را کلیک کنید

هم معنی ناجلة


ترجمه ناجلة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ناجلةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ناجود

ناجود. (ع اِ) کاسه ٔ بزرگ . (برهان قاطع) (منتهی الارب ) (آنندراج ). || کاسه خواه پر باشد یا خالی . (ناظم الاطباء). || ظرفی که در آن شراب میریزند. (المنجد). خنور شراب . (منتهی الارب ). ظرف شرابخوری . (

معنی ناجش

ناجش . [ ج ِ ] (ع ص ) اسم فاعل از نجش . رجوع به نجش شود. || صیاد. (المنجد) (مهذب الاسماء). شکارچی . (ناظم الاطباء). صائد. (اقرب الموارد). || آن که برماند شکار را بسوی صیاد. (منتهی الارب ) (آنندراج ).

معنی ناجسته

ناجسته . [ ج ُ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) نجسته . جستجو نکرده . طلب نکرده . نطلبیده . در پی جست و جو برنیامده : ناجسته به آن چیز که آن با تو نماند بشنو سخن خوب و مکن کار به صفرا. ناصرخسرو. در جستجوی

معنی ناجی

ناجی . (ع ص ) رستگار از عقوبت . نجات یابنده . (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (غیاث اللغات ). رهنده و خلاص شونده . (ناظم الاطباء). نجات یابنده و رستگار. (فرهنگ نظام ). رهنده . (شمس اللغات ). نجات یافته . ره

معنی ناجعة

ناجعة. [ ج ِ ع َ ] (ع ص )تأنیث ناجع. || جماعتی که گیاه و آب جویند. (دهار). قوم ناجعة؛ گروه جوینده ٔ گیاه . (ناظم الاطباء). یقال : هؤلاء قوم ناجعة. (منتهی الارب ). مرت بنا ناجعة و نواجع؛ ای قوم منتجع

معنی ناجور بودن

ناجور بودن . [ دَ ] (مص مرکب ) عدم تناسب . نامتناسبی . ناهماهنگی . ناسازگاری . || نامناسبی . نابابی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: