مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مولدین


معنی مولدین

مولدین . [ م ُ وَل ْ ل َ ] (اِخ ) مولدون . شاعران پس از مخضرمین و پیش از محدثین . شاعران عرب که در اسلام متولد شدند نه در دوره ٔ جاهلی و از معاریف آنانند: فرزدق ، جریر، اخطل ، قطامی ، کمیت بن زید الاسدی ، مساوربن هند، عدی بن رقاع ، کثیر، عزه ، عمربن ابی ربیعه ، راعی ، ابن مقبل ، ابن مفرغ ، لیلی الاخیلیة و غیرهم . و تقسیم کنند شعرای عرب را از حیث زمان بدین ترتیب : شعرای جاهلیت ، شعرای مخضرمین ، شعرای مولدین و شعرای محدثین . جاهلیین شعرای پیش از ظهور اسلام باشند که درک زمان مسلمانی نکرده اند. مخضرمین آنانند که به جاهلیت زاده اند و در دوره ٔ اسلام درگذشته اند. و مولدین آنانند که در اوایل دوره ٔ اسلام زاده اند. و محدثین زماناً پس از مولدین باشند. (یادداشت مؤلف ).

معنی مولدین- ترجمه مولدین برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مولدین اینجا را کلیک کنید

هم معنی مولدین


ترجمه مولدین


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مولدینمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی مؤلف

مؤلف . [ م ُءْ ل ِ ] (ع ص ) آنکه مصاحبت میکند و سبب می شود آمیزش و دوستی و رفاقت را. || آنکه انس و الفت می گیرد. || آنکه هزار را کامل می گرداند. (ناظم الاطباء). مُؤَلِّف .

معنی مولده

مولده . [ ل ِ دَ ] (ع ص ، اِ) (اصطلاح پزشکی )یکی از هشت خادم نفس نباتی است . (یادداشت مؤلف ).

معنی مؤلف

مؤلف . [ م ُ ءَل ْ ل َ ] (ع ص ) سازواری داده شده . (منتهی الارب ). سازواری داده شده و تألیف کرده شده و الفت داده شده و همخوکرده شده . (ناظم الاطباء). الفت داده شده . موافقت افکنده شده میان ... ج ، م

معنی مؤلفات

مؤلفات . [ م ُ ءَل ْ ل َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ مؤلفة. تألیفات . تصنیفات . کتابهای نوشته شده : کتاب شفا از مؤلفات ابوعلی سیناست . (از یادداشت مؤلف ). رجوع به مُؤَلَّف شود.

معنی مؤلف اللعاب

مؤلف اللعاب . [ م ُ ءَل ْ ل ِ فُل ْ ل ُ ] (ع اِ مرکب ) (اصطلاح پزشکی ) گوشت خرد در بن زبان . مولداللعاب . رجوع به همین ترکیب ذیل مولد شود: اندر بن زبان گوشتی است چون غددی آن را به تازی اللحم الغددی گ

معنی مولد

مولد. [ مُل ْ ] (انگلیسی ، اِ) (اصطلاح مطبعی ) محلی است در ماشین حروفچینی جدید که سطر ماتریس در آنجا قرار می گیرد یعنی جلو دهنه ٔ دیگ سرب و دیگ سرب به آن نزدیک شده شکل حروف ریخته می شود. (راهنمای فن

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: