مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی مقمر


معنی مقمر

مقمر. [ م ُ ق َم ْ م ِ ] (از ع ، ص ) روشن . تابان . درخشان . نورانی . منور : ور جسم تو از نفس بدین صنعت محکم ماننده ٔ قصری شده پرنور مقمر. ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص 158). خواهم که ز من بنده ٔ مطواع سلامی پوینده و پاینده چو یک در مقمر. ناصرخسرو. از لشکر زنگیش رخ روز مقیر وز لشکر رومیش شب تیره مقمر. ناصرخسرو.

معنی مقمر- ترجمه مقمر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد مقمر اینجا را کلیک کنید

هم معنی مقمر

یاسر: 1 چپ، یسار 2 قمار، میسر 3 قمارباز، مقمر، ، یسیر


ترجمه مقمر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه مقمرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی مقموءة

مقمؤة. [ م َ م ُ ءَ ] (ع اِ) رجوع به مقماءة شود.

معنی مقناءة

مقناءة. [ م َ ن َ ءَ ] (ع اِ) جایی که آفتاب نر